Publisert 02.12.2021 , sist oppdatert 03.12.2021

NVE pålegger Asker kommune å senke vannstanden i Brendsrudvann

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir pålegg om å senke vannstanden i Brendsrudvann i Asker kommune. Dette er kompenserende stabiliserende tiltak som skal bidra til å ivareta damsikkerheten. 

Dam Brendsrudvann (foto: NVE)

Dam Brendsrudvann ble bygget i 1935, og er en gravitasjonsdam i betong. Dammen er plassert i nest høyeste konsekvensklasse, som betyr at det vil være alvorlige konsekvenser dersom det blir dambrudd. 

NVE behandlet tidligere i år en konsulentrapport med revurdering av sikkerheten til dammen. Rapporten beskriver at dammen er i dårlig forfatning og har for lav sikkerhet. Dammen tåler spesielt dårlig belastningen fra istrykk.   

Som en følge av dammens lave sikkerhet har kommunen besluttet at det må bygges en ny dam som erstatter eksisterende dam Brendsrudvann. Byggeperioden er planlagt utført vinteren-våren 2022.  

NVE har nå gått ut med et pålegg til dameier, Asker kommune, om å senke vannstanden i magasinet med 2,2 m under høyest regulerte vannstand inntil ny dam er etablert. Dette gjøres for å være sikker på at dammen har tilstrekkelig sikkerhet mot istrykk fram til en ny dam er på plass.

Videre pålegges dameier å sende NVE månedlige vannstandsdata som inkluderer istykkelse når vannet er islagt. I tillegg skal dameier klarlegge konsekvensene av senkningen av vannstanden for kalksjøforekomsten i vassdraget og sende inn annen tilleggsinformasjon i tråd med det NVE etterspurte i et brev som ble sendt ut 18.oktober i år. Dette skal gjøres så fort som mulig og senest innen 28.02.2022.

Kontakt

Roar Sivertsgård, seksjon for damsikkerhet
tlf. 97 74 43 98