Publisert 29.11.2022

NVE gir overtredelsesgebyr til Høylandet kommune

Høylandet kommune i Trøndelag har fått et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner fra NVE. Bakgrunnen for gebyret er vannuttak fra Aunvatnet, som er i strid med tillatelsen for vannuttak til drikkevann og settefiskproduksjon.

Foto: Stig Storheil/NVE.

Drikkevannsuttaket kan skje kontinuerlig, men uttaket til settefiskproduksjon skal stanses når vannstanden i Aunvatnet går under fastsatt vannstandsnivå. Aunvatnet er ikke regulert med dam eller terskel, og forutsetningen om at vannuttaket til settefiskproduksjon skal stanses er satt for å sikre en viss restvannføring på elvestrekningen nedstrøms.

Det har i perioder fra februar til april 2018 og januar til februar 2021 vært uttak av vann til settefiskproduksjon selv om vannstanden i Aunvatnet var under tillatt nivå. Det ulovlige vannuttaket har redusert restvannføringen i vassdraget, og kan ha hatt negative konsekvenser for fisk og andre arter. Vassdraget er vernet i verneplan for vassdrag, og er bl.a. leveområde for laks, sjøørret og sjørøye.

– Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen. Det er spesielt alvorlig når det kan ha medført skade for verdifullt naturmangfold eller andre interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Høylandet kommune har tillatelse til uttak av vann fra Aunvatnet til drikkevann og produksjon av settefisk. Det er tillatt å ta ut1 liter drikkevann i sekundet og 250 liter vann i sekundet til settefiskproduksjon. Det er MOWI ASA avd. Kongsmoen som bruker vannet til settefiskproduksjon. Det er likevel Høylandet kommune som får gebyret, fordi de eier tillatelsen for vannuttaket.

Har ikke etablert reservevannforsyning

I tillatelsen som ble gitt i 2003 er det påpekt at det må etableres en reservevannforsyning som sikkerhet i tørre perioder. Dette er fortsatt ikke på plass. Anlegget har gjentatte ganger hatt problemer med vanntilgangen, uten at det er iverksatt tilstrekkelige tiltak.

– NVE mener kommunen kunne ha unngått overtredelsene ved å ha etablert en reservevannforsyning som sikkerhet i perioder med lavt tilsig. Vi påpeker at kommunen som konsesjonær er ansvarlig for å finne løsninger som sikrer at kravene i tillatelsen til vannuttak blir ivaretatt, sier Hegg Gundersen.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.

Kontakt

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef
Tlf. 984 59 430 

Vegard Hotvedt Strømsvåg, seniorrådgiver  
Tlf. 971 55 047