Publisert 16.07.2018

Søknader til flom- og skredsikringstiltak og miljøtiltak som er innvilget eller avslått av NVE i 2018 (søknader mottatt i 2017)

NVE mottok i 2017 et betydelig antall søknader om tilskudd. I alt 14 søknader ble innvilget tilskudd, og 26 søknader fikk avslag.  Søknadene som fikk innvilget tilskudd, er saker hvor investering i sikring vil gi stor samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.

NVE prioriterer bistand etter risiko, det vil si faregrad og konsekvens for skader på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse.

Søknadene ble behandlet samlet, og vurdert og prioritert opp mot tilskuddsregelverket (Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag kap. 1820, post 60/72) som ligger til grunn for søknadsbehandlingen.

 

Søknadsfrist 1. juli

Det er flere grunner til at søknader ble avslått, blant annet mangelfull informasjon eller dokumentasjon, lav samfunnsøkonomisk nytteverdi i forhold til kostnadene, eller at tiltaket ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den tildelte økonomiske rammen.

Enkelte av søknadene som kom inn, har fått bistand av NVE over kap. 1820 post 22 til utredning og planlegging. Dette gjelder spesielt kommuner som ble rammet av Sørlandsflommen høsten 2017.

Kommuner som har søkt om tilskudd og fått avslag, står fritt til å søke igjen. Søknadene som kom inn til 1. juli 2018, blir behandlet i høst. Søknadsfristen for tilskudd er den 1. juli hvert år.

 

 

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Camilla Asperheim Nestegard, tlf 97177577, e-post can@nve.no