Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.04.2021 , sist oppdatert 14.04.2021

Offentliggjør intern rapport om kartlegging av kvikkleire

I etterkant av kvikkleireskredet på Gjerdrum, har NVE gjennomgått status for NVEs kartlegging av fare for kvikkleireskred. Rapporten inneholder også forslag til å øke kartleggingen.

Kvikkleireskred ved Kråkneset i Alta juni 2020. Foto: Anders Bjordal/NVE

- Rapporten er en intern gjennomgang, men NVE velger å legge denne lett tilgjengelig for offentligheten på grunn av den store interessen rundt saken, sier Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

80% er kartlagt

For kvikkleire er det utvalgte kartleggingsområder som ligger under marin grense som er relevante. Om lag 80% av utvalgt areal er kartlagt i Norge. Etter at NVE tok over skredansvaret i 2009 er det utført oversiktskartlegging i 37 kommuner, et areal på om lag 2000 km2. Før 2010 var det utført kartlegging av 57 kartblad som dekker 81 kommuner, et areal på om lag 15 000 km2.

1000 kvikkleiresoner bør vurderes nærmere

Pr. 23.02.2021 finnes det 2310 kvikkleiresoner i NVE sin database. Om lag 1000 av disse er i de tre høyeste risikoklassene og med høy faregrad, og bør vurderes nærmere for en forenklet eller detaljert soneutredning som grunnlag for eventuell sikring.

Forslag til økt kartlegging

Rapporten inneholder forslag som vil bidra til økt kartlegging og bedre oversikt over kvikkleiresoner. Noen av tiltakene som foreslås er innføring av innmeldingsplikt til NVE etter grunnundersøkelser og fareutredninger og fri tilgang til sjøbunnsdata ned til -30 m. Som et ledd i å kunne forsere kartleggingsarbeidet mener NVE at det bør utredes og klargjøres om regelverket for tilskuddsordningen bør endres slik at den også kan dekke farekartlegging.

Les mer om kvikkleire på nettsidene våre.

Kontakt

Seksjonssjef Aart Verhage
tlf: 90 18 44 10

Hva er marin grense?

Marin grense angir det høyeste punktet der havet nådde under siste istid, mellom 0 og 220 m over dagens havnivå. Leire avsatt under marin grense inneholder salter og har en spesiell struktur. Kvikkleire finner man bare i områder med marin leire.