Publisert 21.04.2023

NVE er godt i gang med å sikre Vuku mot flom

Høsten 2022 startet NVE arbeidet med å sikre Vuku sentrum i Verdal kommune mot flom. Deler av sentrum ligger svært lavt og har jevnlig vært utsatt for oversvømmelser fra Verdalselva. Den siste store skadeflommen var i 2006, hvor fylkesveien og flere hus fikk omfattende skader.

Anleggsarbeidene i Vuku foregår nær sentrum. Foto: Geir Bendik Hagen / NVE

Overvann skaper utfordringer
Flomutfordringene i Vuku henger tett sammen med problematikk knyttet til overvann. Høy flomvannstand i Verdalselva fører til tilbakestrømming av vannet gjennom overvannsledningene i sentrumsområdet. Derfor er forbedring av kapasiteten på overvannssystemet en del av prosjektet.

Det nye flomsikringstiltaket innebærer også bygging av en 510 meter lang flomvoll langs elvebredden for å hindre skader på sentrumsbebyggelsen. Kulverten som leder Ekerbekken forbi sentrumsområdet vil få økt kapasitet ved at utløpet forlenges og ledes inn i ny kulvert nedenfor Østenfossen.

- Dette er et teknisk krevende sikringsanlegg, hvor flere faser av anlegget bygges samtidig eller er avhengig av hverandre. Det er viktig med god samhandling mellom de ulike aktørene gjennom utførelsen for å få et godt resultat, sier prosjektleder i NVE, Geir Bendik Hagen.


Prosjektleder i NVE, Geir Bendik Hagen. Foto: NVE

God fremdrift i prosjektet
Det har vært tørt og kaldt vær gjennom høsten og vinteren, noe som har vært en stor fordel for prosjektet.

- Mye av arbeidet foregår nært vannet, og perioder med mye vann eller flommer kunne skapt utfordringer for anleggsarbeidene, forteller Hagen. Vi er godt i rute og satser på å være ferdig med alle arbeidene i løpet av 2023.

I tiden fremover skal kommunen jobbe med selve overvannsanlegget. Når arbeidet med rørene i bakken er ferdigstilt kan NVE sluttføre flomvollen som skal bygges over disse installasjonene. I tillegg gjenstår erosjonssikring av den nye kulverttrasen, og erosjonssikring av Ekerbekken.


Sikringsarbeid nær Vuku barneskole. Anleggsområdet er adskilt med anleggsgjerder. Foto: NVE

Samarbeidsprosjekt med Verdal kommune
Flomsikringsprosjektet er et samarbeidsprosjekt med Verdal kommune som betaler en distriktsandel på 20 % av kostnadene. Kostnadsoverslaget for tiltakene er på totalt 26 millioner kroner. I tillegg er kommunen ansvarlig for å få gjennomført en betydelig oppgradering av overvannsanlegget i sentrum. Dette prosjektet finansieres 100 % av kommunen.

NVE har prosjektert selve sikringstiltaket og står også for byggeledelsen. NVE anlegg er hovedentreprenør sammen med flere underentreprenører.

- Den totale innsatsen fra NVE vil jeg skryte litt ekstra av, siden de fleste andre store prosjekter i regi av NVE ofte baserer seg på bruk av eksterne konsulenter, avslutter Hagen. 

Fra sprengt kanal til ferdig lagt ny kulvert. Fra venstre: Svein Ø. Hovland (Verdal kommune), Byggeleder Vebjørn Opdahl (NVE), regionsjef Terje Thuseth (NVE), Anleggsleder SVAN RM Nils K. Mathisen (NVE) og Arild Stavran (Letnes Entreprenør). Foto: NVE


Foto: NVE

 

Kontakt
Geir Bendik Hagen, prosjektleder NVE
Tel: 95 86 31 48
E-post: gbh@nve.no

Terje Thuset, regionsjef
Tel: 92 62 30 53
E-post: tthu@nve.no