Nes kommune får bedre oversikt over skredfaren - NVE

Nes kommune i Buskerud får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 94 boligbygg og fritidsboliger ligger innenfor 1/1000 faresonen, mens det er fire boligbygg som ligger innenfor 1/100-faresonen.

Kartene blir overlevert til Nes kommune 25.06.2019.

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Nesbyen Vest og Arnegårdslie, Bø-Desarud, Geitsund-Bergheim og Eidal.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Nes kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Anne Cathrine Sverdrup.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet én felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Nes kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.