Millioner til sikrings- og miljøtiltak - NVE

NVE brukte til sammen rundt 331 millioner kroner på sikrings- og miljøtiltak i 2019. Fjoråret var preget av flere krise- og hastetiltak etter omfattende flomhendelser. NVE ferdigstilte en rekke store flom- og skredsikringsanlegg, det ble utført miljøtiltak og utredningsprosjekter, samt påbegynt nye større sikringsanlegg.

Ferdigstilt sikringsanlegg i Holvikelva i Sandane sentrum. Foto: NVE

- Sikringstiltak som gjør at folk bor tryggere for naturfarer som flom og skred, er svært viktige oppgaver for oss i NVE, sier direktør Anne Britt Leifseth.

NVEs årsrapport for sikringstiltak er anlegg som ble ferdigstilt i 2019 omtalt. Anlegg som fortsatt er under utførelse, vil bli omtalt det året de er ferdigstilt.
Beløpet på 331 millioner kroner til sikrings- og miljøtiltak, er ikke det samme som den oppgitte totalkostnaden for de omtalte anleggene, da totalkostnaden er kostnad for hele anlegget ofte fordelt over flere år.

NVE har en sentral rolle i arbeidet med å forebygge tap og skader som følge av flom, erosjon og skred, og gir bistand og tilskudd til å planlegge og gjennomføre sikringstiltak. Av de 331 millioner kronene som ble brukt i 2019, ble omlag 24 millioner kroner gitt til kommunene som tilskudd.

- Sikringstiltakene skal beskytte eksisterende, utsatte verdier. Når sikkerheten vurderes, legges også forventede klimaendringer til grunn, sier Leifseth.

Fem regionkontorer som arbeider med sikringstiltak

NVE har fem regionkontorer som står for saksbehandling, planlegging og gjennomføring av sikrings- og miljøtiltak; Region Nord i Narvik, Region Midt i Trondheim, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde og Region Sør i Tønsberg.

I Region Nord er det ferdigstilt flere større skredsikringsanlegg, blant annet i Kåfjord kommune og i Senja kommune. På Svalbard er siste del av erosjonssikringen i Longyearelva ferdigstilt.

Region Midt har mange områder med kvikkleire, og det har gjennom mange år vært planlagt og utført store tiltak mot erosjon og skred. De største enkeltprosjektene er utført i kommunene Verdal, Indre Fosen, Stjørdal og Melhus.

I Region Øst er det sluttført to ordinære sikringsprosjekter og tre krisetiltak, blant annet i Stor-Elvdal, Grue, Lom og Skjåk kommune. Regionen har også gjennomført to større utredningsprosjekter, i kommunene Øyer og Lillestrøm. Det er videre brukt mye ressurser på å planlegge flomsikring av Brandbu sentrum i Gran kommune.

Ferdigbygd skredvoll sikrer boligfeltet Ulstad i Lom kommune. Foto: NVE

Region Vest har de siste årene blitt berørt av flere større flomhendelser. Siden flommen i oktober 2014, er det i hovedsak blitt arbeidet med krise- og hastetiltak etter flomhendelser, blant annet i Mørkridselva og flere vassdrag i tidligere Førde, Jølster og Gloppen kommune. Sikringsarbeidet i Holvikelva gjennom Sandane sentrum i Gloppen ble ferdigstilt i 2019.

I Region Sør arbeides det med flomsikring av Mjøndalen sentrum, Drammen kommune, der flomvoller er ferdig bygd og flere store pumpestasjoner ferdigstilles i løpet av 2020. Det er påbegynt tiltak mot kvikkleireskred i Kongsberg kommune. Flere flomsikringsprosjekter i Agder og Rogaland er under utredning. Det er også gitt tilskudd til prosjektering og omfattende sikringstiltak i kommunene Sirdal, Hå og Eigersund.

Bygging av utløpet av pumpestasjonen i Mjøndalen. Foto: Jan Eirik Hønsi, NVE

Les mer og se bilder av de ulike sikringstiltakene i NVEs Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2019