Kartlegging av fare for kvikkleireskred i Troms fylke - NVE

Faren for store kvikkleireskred er kartlagt for fire kommuner i Troms fylke: Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa kommune. Totalt 18 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner med tilhørende utløpssoner er lokalisert i de fire kommunene.

– Rapportene vil gi store forbedringer i arealplanarbeidet og gir ett godt grunnlag for å redusere faren for kvikkleireskred i de berørte kommunene, sier NVEs regionsjef, Knut Aune Hoseth.

Grunnlaget for kvikkleiresonene er kart- og terrenganalyser, befaringer i felt og grunnundersøkelser. Kartene er produsert i digital form og inngår i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), slik at kommunene og andre kan bruke dem i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Oversiktskartleggingen er ikke en utfyllende kartlegging hvor alle områder med kvikkleire påvises og at kartleggingen har hatt fokus på eksisterende bebyggelse og mulige erosjonskilder. I områder under marin grense (tidligere havnivå) vil kvikkleire generelt kunne påtreffes utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer.