Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kartlegging av fare for kvikkleireskred i Akershus fylke

Faren for store naturlig utløste kvikkleireskred er kartlagt for fem kommuner i Akershus fylke: Ski, Ås, Frogn, Vestby og Asker. Totalt 18 potensielt skredfarlige soner og tilhørende utløpssoner er lokalisert i de fire Follo-kommunene, mens ingen soner ble avdekket i Asker kommune.

Foto: NGI

– Rapportene vil gi store forbedringer i arealplanarbeidet og gir ett godt grunnlag for å redusere faren for kvikkleireskred i de berørte kommunene, sier fungerende regionsjef ved NVE Region Øst, Paul Christen Røhr.

Grunnlaget for kvikkleiresonene er kart- og terrenganalyser, befaringer i felt og grunnundersøkelser. Kartene er produsert i digital form og inngår i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), slik at kommunen og andre kan bruke dem i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Det gjøres oppmerksom på at oversiktskartleggingen ikke er en utfyllende kartlegging hvor alle områder med kvikkleire påvises. I områder under marin grense vil kvikkleire generelt kunne påtreffes utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer.

Sluttrapporten for Follo-kommunene finner du her.

Sluttrapporten for Asker-kommune finner du her.

Kvikkleiresoner på kart for Follo-kommunene finner du her (oransje områder er vurdert for fare).

 

Kontaktpersoner

Paul Christian Røhr, Sjefingeniør: 94507313

Jaran Wasrud, Overingeniør: 95973297