Publisert 01.02.2017 , sist oppdatert 07.07.2017

Flomsonekart for Glomma, Øyeren, Nitelva og Leira overlevert

NVE overrakte 1. februar flomsonekart for Glomma, Øyeren, Nitelva og Leira til Skedsmo, Rælingen og Fet kommuner i Akershus. Kartene viser at store områder oversvømmes langs Glomma, Øyeren, Svelle, Nitelva og Leira ved en 200-årsflom.

Utsnitt av flomsonekart for en 200-årsflom ved Lillestrøm.

Det er utarbeidet flomsonekart for 20-, 200- og 1000-årsflom for områder i nordre del av Øyeren som inkluderer Glomma, Leira og Nitelva. I hovedsak gjelder dette oppdatering av eksisterende flomsonekart i kommunene Fet, Skedsmo og Rælingen.

- Med de nye flomsonekartene som NVE nå har utarbeidet, har kommunen fått et godt grunnlag for riktig arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, sier regionsjef Petter Glorvigen.

Flomsonekartene gir informasjon om hvilke områder som oversvømmes og viser at allerede ved 20-årsflom er lavereliggende områder flomutsatt. Ved 200-årsflom er Øya ved Øyeren, områder langs Glomma, Svelle og Leira i Fet kommune flomutsatt. I tillegg vil store områder med tett bebyggelse ved blant annet Kjeller flyplass, Volla, Nesa industriområde og Skjærva kunne være flomutsatt i Skedsmo kommune. Sentrumsområdene i Lillestrøm beskyttes av flomverk. I Rælingen kommune vil noen bygninger langs Øyeren, Svelle og Nitelva være flomutsatt ved en 200-årsflom.

Kontaktpersoner

Regionsjef Petter Glorvigen tlf. 22 95 97 20/489 94 984  

Senioringeniør Ahmed Reza Naserzadeh tlf. 22 95 96 93/415 21 415  

Fakta flomsonekart

Med bakgrunn i erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i framtiden.

Sikkerhetskrav for byggverk i forhold til flom er gitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) gjeldende fra 1. juli 2010.

NVE har laget retningslinjer som beskriver hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur: NVEs retningslinjer nr. 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar.