Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.12.2020 , sist oppdatert 17.12.2020

Bedre oversikt over skredfaren i Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. Det er jordskred, flomskred og steinsprang som utgjør størst fare for den mest utsatte bebyggelsen.

Foto: Skred AS

– Kartleggingen gir oss ny og oppdatert kunnskap om skredutfordringene i Nord-Aurdal kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere eventuelle sikringstiltak og for bruk i lokal beredskap, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Fare for flere typer skred

Innenfor de seks kartlagte områdene ligger totalt 35 boligbygg innenfor faresonen der årlig nominell sannsynlighet for skred er større eller lik 1/1000. Det er skredtypene jordskred, flomskred og steinsprang som utgjør de største skredfarene.

Nye vurderinger

Kartleggingen tar hensyn til både erfaring og tidligere skredfarevurderinger og det er gjort nye vurderinger av skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Områdene som er kartlagt er Rye-Follonglo, Strond, Fagernes, Leira, Aurdal og Steinberg-Gottenborg.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, og det skal være lett å raskt få oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

Digitale kart

Grunnlaget for faresonekartene i Nord-Aurdal kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Kartene er overlevert Nord-Aurdal kommune.

Kontaktpersoner

Toril Hofshagen, regionsjef, telefon: 22 95 96 80

Jaran Wasrud, overingeniør, telefon: 22 95 97 05

Yngve Midtun, overingeniør, telefon: 22 95 95 32