Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.12.2016 , sist oppdatert 16.12.2016

Bedre oversikt over skredfaren i Longyearbyen

NVEs skredrapport blir overlevert til Longyearbyen lokalstyre torsdag 15. desember. Rapporten inneholder detaljert kartlegging av skredfaren i Longyearbyen planområde. Faresonekart viser at den øvre rekken av bebyggelsen i Lia og Nybyen samt noe kritisk infrastruktur er innenfor 100-års faresone for skred.

Illustrasjon fra NVE-rapport 2016:91

- Kartleggingen gir oss ny og oppdatert kunnskap om skredutfordringene i Longyearbyen og nærområdene. Faresonekartene som NVE har fått utarbeidet gir Longyearbyen lokalstyre et godt grunnlag for arealforvaltning, vurdering av sikringstiltak og skredberedskap, sier Knut Aune Hoseth, fungerende regionsjef i NVE.

Kartene i rapporten viser at snøskred, sørpeskred, jord- og flomskred er de skredtypene som utgjør fare for bebyggelsen. Mens de eksisterende kartene var rettet mot ny arealutnyttelse, viser de nye kartene også hvilke deler av eksisterende bebyggelse som er mest utsatt for skred. Det er til sammen 154 boenheter og to vandrerhjem som ligger innenfor 100-årsfaresonen. Også noe kritisk infrastruktur ligger utsatt til.

Det er mange som bor skredutsatt i Norge og det er viktig å følge godt med på vær og meldinger og ha god beredskap lokalt.  På kort sikt skal det snøskredvarslingssystemet som nå er iverksatt, sikre at folk som bor i skredutsatte områder kan føle seg trygge, sier fungerende regionsjef Knut Aune Hoseth, som vil overlevere skredrapporten til Longyearbyen lokalstyre på et folkemøte i Longyearbyen torsdag kveld.

Kartene i skredrapporten dekker områdene Vestpynten-Bykaia, Longyearbyen, ett område i Todalen og tre områder i Bolterdalen-Foxdalen. Grunnlaget for faresonekartene er studier av kart og flyfoto, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, feltbefaringer og modellering av skreddynamikk.

- Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet én felles faresone for de aktuelle skredtypene slik at brukerne kan forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får de lokale myndighetene raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt. NVE utarbeider faresonekart for mulige skred i bratt terreng i utsatte kommuner i hele landet.

Faresonekartene og rapporten er tilgjengelige her.

Kontaktpersoner:

Knut Aune Hoseth, fungerende regionsjef NVE,
mobil: 971 65 337

Arne Søiland, kommunikasjon,
mobil 402 10150