Bedre oversikt over skredfare i Oppdal kommune - NVE

Oppdal kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 28 boligbygg og 105 fritidsboliger ligger innenfor 1/1000 faresonen. Kun en fritidsbolig ligger innenfor 1/100-faresonen. Flere typer skred er aktuelle, med snøskred og sørpeskred som de dominerende prosesser.

Oppdal. Foto: Foto: NVE/Skred AS

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Oppdal, Lønset, Støltverråa, Landlaupet, Stenbueng, Nausthaugen, Storlidalen, Klevgardan, Engan, Nestavollan og Skarvatnet.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Oppdal kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier fungerende regionsjef Mads Johnsen.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Oppdal kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Skredfarekartlegging i Oppdal kommune  (480 MB)

Faresonekart Oppdal