Publisert 23.06.2022

NVE gir konsesjon til Nye Sandøy vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt Sandøy Vindkraft AS konsesjon til Nye Sandøy vindkraftverk på Harøya i Ålesund kommune. Både fundament, tårn og opparbeidet infrastruktur til fem eksisterende vindturbiner i Sandøy vindkraftverk skal gjenbrukes.

Bilde av dagens vindkraftverk på Harøya (foto: Sandøy Vindkraft AS).

Det eksisterende vindkraftverket på Harøya ble satt i drift i desember 1999. Konsesjonen til Nye Sandøy vindkraftverk er i praksis en videreføring av dagens vindkraftverk, det er kun tårnhus og turbinblader på dagens vindturbiner som skal skiftes ut. Vindturbinene i Nye Sandøy vindkraftverk vil få en totalhøyde på 77,5 meter, som er tre og en halv meter høyere enn dagens turbiner. Rotordiameteren vil bli 52 meter, som er fire meter lengre enn i dag. Det skal ikke tas i bruk nye arealer innenfor planområdet til vindkraftverket. 

Det er gitt konsesjon for en installert effekt på 4,25 MW, noe som årlig kan gi 12-15 GWh ny fornybar energiproduksjon. 

Hensyn til naboer og fugl 

Etter NVEs vurdering er de negative virkningene av tiltaket hovedsakelig knyttet til virkninger for naboer i området og fugl. Harøya er en øy med store verdier for fugl, og det er en risiko for at enkeltindivider kan kollidere med turbinene. For å redusere denne risikoen har NVE satt vilkår om avbøtende tiltak for fugl, som innebærer at ett turbinblad per turbin skal males sort før montering. Sortmaling bidrar til å øke kontrasten mellom bakgrunn og turbinene, og tiltaket hadde en positiv effekt på kollisjonsraten i et forskningsprosjekt på Smøla. Dette er omtalt på temasiden om fugl og vindkraft på NVEs nettsider 

Når det gjelder naboer til vindkraftverket, viser beregninger at to bolighus og fem fritidsboliger vil kunne bli berørt av støy over grenseverdien. NVE har satt vilkår om at støynivået ved bygninger med støyfølsom bruk ikke skal overstige den anbefalte grenseverdien for støy fra vindkraftverk, på Lden 45 dB. Støy fra vindkraftverk er nærmere omtalt på temasiden om støy på NVEs nettsider. 

Bakgrunnen for vedtaket kan leses her 

Kontakt

Svein Grotli Skogen,
seksjonssjef
tlf. 93 26 24 82