Publisert 27.06.2024

NVE gir konsesjon til fire bakkemonterte solkraftverk

NVE gir tillatelse til etablering av fire bakkemonterte solkraftverk. Kraftverkene vil gi en samlet forventet årsproduksjon på nærmere 26 GWh, som tilsvarer årsforbruket til om lag 1300 husholdninger.

Illustrasjon av Birkeland solkraftverk som krever rydding av skog for etablering av anlegget. (Kilde Birkeland Solpark AS)

NVE har nå gitt tillatelse til å bygge følgende nye solkraftverk:  

– Solkraftanlegg er nytt i Norge. Med de fire nye anleggene er det til sammen syv bakkemonterte solkraftverk som har fått konsesjon fra NVE de siste årene, sier seksjonssjef Svein Grotli Skogen. 

Stor interesse for å bygge bakkemontert solkraft 

NVE registrerer at det er stor interesse fra bransjen for å utvikle solkraftanlegg. I vurderingen av konsesjonssakene har NVE lagt vekt på nytteverdien av å hente mer erfaring om bygging og drift av bakkemonterte solkraftanlegg i Norge.  

– Bakkemonterte solkraftverk er en ny produksjonsteknologi i Norge der det er viktig å få testet ut utbygging under ulike forhold og i ulik skala, sier Skogen. 

Beslaglegger areal og har konsekvenser 

Bakkemonterte solkraftanlegg installeres på stativer som fundamenteres i bakken. I forhold til produksjonen beslaglegger anleggene relativt store områder som kan ha verdi for annen bruk. Konsekvensene, som varierer mye fra prosjekt til prosjekt, inkluderer virkninger for natur og friluftsliv. Det påvirker også karbonbindingen i det jordsmonnet som bearbeides og i den skogen som eventuelt må fjernes. Ett av tiltakene som får konsesjon ligger på et avfallsdeponi under avslutning, et annet der det tidligere var en pelsdyrfarm, og et tredje der deler av arealet har vist seg uegnet for nydyrking. Det siste prosjektet krever hogst av et skogsområde. 

NVE har stilt en rekke krav til bygging og drift av solkraftanleggene, blant annet for å sikre at de etableres så skånsomt som mulig og at virkninger for allmenne interesser reduseres til det akseptable. Det ene prosjektet planlegger, som det første i Norge, å kombinere beitebruk sammen med solkraftproduksjonen. 

– NVE mener at det er nødvendig å se noen bygde anlegg under norske forhold for å kunne vurdere konsekvensene og å avveie fordeler mot ulemper på en sikker måte. I dette tilfellet mener vi at de miljømessige virkningene av de fire aktuelle anleggene er akseptable, sier Skogen.  

Kontakt

Jo Arne Marvikrådgiver 
Tlf: 22 95 90 14