Publisert 12.06.2024

Kvartalsrapport for konsesjonsbehandling

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en rapport som gir en oversikt over konsesjonsbehandlingen i første kvartal 2024.

– Det er stor interesse rundt NVEs konsesjonsbehandling. Mange ønsker informasjon om status, både for hvor mange saker som er kommet inn, hva vi har til behandling, ulike sakstyper og hvor mange vedtak vi har fattet. Vi ønsker å gi en oversikt over sakene, og har nå oversendt en slik rapport til Energidepartementet, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Rapporten viser saker NVE jobber med innenfor disse områdene:

  •  Nett
  • Sol
  •  Vind
  • Fjernvarme
  • Stor vannkraft, småkraft, midlertidige tillatelser og endringer i vilkår (vilkårsrevisjoner, planendringer osv.
  •  Mini/mikrokraft, vannuttak, vassdragsreguleringer mm.

Stor variasjon

Noen saker er små og tar kort tid å behandle, for eksempel midlertidige tillatelser. Lovverket gjør at det er krav om mer tidkrevende prosesser i andre saker. Det omfatter blant annet en rekke faglige utredninger, høring av ulike interesser og befaring av de berørte områdene.

I flere av sakene som NVE har til behandling venter vi på dokumentasjon/aktivitet fra tiltakshaver. Også disse sakene ligger inne i oversikten som aktive i oversikten.

Alle får ikke konsesjon

Selv om NVE har mange saker til behandling, så betyr ikke det at alle vil få konsesjon.

– Noen sakstyper vil ikke få konsesjon uten at kommunene er positivt innstilt. I andre tilfeller kan nettkapasiteten være en begrensning for å kunne gi konsesjon. Vi må uansett vurdere søknadene opp mot konsekvensene for miljø, naboer og annen virksomhet. Og vi må vurdere om prosjektene er lønnsomme sier Nordberg.

Den kvartalsvise oversikten over ny kraftproduksjon utgis fremdeles og finnes på samme nettsted som tidligere: Ny kraftproduksjon - NVE

Kontakt

NVE pressevakt

Tlf: 489 97 667