Publisert 22.01.2024

Slik blir NVEs neste steg i konsesjonsarbeidet i Finnmark

NVE ønsker en samlet behandling av saker om kraftproduksjon og nett i Finnmark, i stedet for å behandle dem enkeltvis. Dette er i tråd med innspillene NVE fikk i dialogmøter og åpne kontordager før jul. For ny kraftproduksjon som skal vurderes i den samlede prosessen, må det sendes inn en formell melding innen 22. april.

Kraftutbygginger berører mange, og NVE er opptatt av at prosessen i Finnmark skal ha god involvering og være forutsigbar for alle parter.  

–  Normalt behandler vi søknader enkeltvis etter hvert som de kommer inn. I Finnmark legger vi opp til en felles behandling av prosjekter. Det var et viktig innspill fra mange av aktørene vi møtte i Finnmark før jul, sier Inga Nordberg, fungerende vassdrags- og energidirektør i NVE. 

En samlet behandling vil gjøre det enklere å sammenligne kraftprosjekter. En koordinert prosess vil være arbeidskrevende for berørte parter, men gir mindre belastning enn alternativet. I tillegg blir det lettere å vurdere den totale belastningen fra ulike typer utbyggingsaktivitet. For NVE har også begrenset kapasitet i strømnettet vært en viktig begrunnelse for en samlet prosess.  

Vil prioritere mellom saker før høringsrundene 

For å kunne behandle sakene samlet har NVE satt en felles tidsfrist for de kraftprodusentene som ønsker å være en del av den samlede behandlingen. Innen 22. april må kraftprodusentene sende inn sine formelle meldinger om ny kraftproduksjon i Finnmark. Deretter vil NVE og kommunene gjøre en første vurdering av prosjektene. Det er et mål for regjeringen å få ny kraftproduksjon på nett innen 2030. NVE tar utgangspunkt i dette, og har satt fristen for å levere meldinger for kraftproduksjon for å opprettholde en god fremdrift i arbeidet.  

– Begrenset kapasitet i strømnettet gjør at det kun er mulig å bygge noen få nye kraftprosjekter i Finnmark. Derfor vil vi så tidlig som mulig prioritere hvilke prosjekter som skal behandles i denne runden. Hensikten med dette er å redusere belastningen for høringspartene. Det gjør også prosessen mer effektiv for alle involverte, sier Nordberg. 

NVE vil blant annet prioritere mellom sakene på grunnlag av at:  

  • kommunen vil gjennomføre områderegulering 
  • prosjektet inneholder dokumentasjon på medvirkning fra reindriften i utredningene og en avtale om avbøtende og kompenserende tiltak, i tråd med Stortingsmeldingen om vindkraft på land 
  • prosjektet samsvarer med Finnmarks fylkeskommunes regionale plan for vindkraft 

 Tett samarbeid med kommunene 

Etter at NVE har gjort en første vurdering av prosjektene vil vi i samråd med kommunene prioritere hvilke prosjekter som tas til behandling, avklare hvordan behandlingen skal koordineres og sette tidsfrister for en felles høring. 

– NVE vil jobbe tett med kommunene i Finnmark denne våren, og håper at den samlede prosessen skal gi en etterspurt forutsigbarhet. Vi regner med at de meldingene som er aktuelle vil bli sendt på høring i løpet av høsten. I den første høringsrunden er hovedmålet å få innspill til hvilke temaer som bør utredes nærmere i prosjektsøknadene. Her sitter både lokalbefolkning, organisasjoner og myndigheter med avgjørende kunnskap, sier Nordberg.  

Det er regjeringens mål å få ny kraftproduksjon på nett innen 2030. NVE jobber med en helhetlig tidsplan for den videre prosessen i Finnmark, som tar utgangspunkt i dette. Vi har i første omgang satt en frist for meldinger for å opprettholde fremdrift i arbeidet. Den videre planprosessen vil samordnes med konsesjonsbehandling av søknader om nett. NVE ønsker å sende de prioriterte prosjektene på høring fra august 2024.  

Det er mange faktorer som kan påvirke den videre fremdriften. Blant annet kan behov for tilleggsutredninger føre til en ekstra feltsesong. At prosjektene som tas til behandling er godt utredet og holder god kvalitet er derfor avgjørende for å holde en effektiv tidsplan.  

Bakgrunn for saken 

Høsten 2023 presenterte Regjeringen et kraft- og industriløft, der NVE ble bedt om å prioritere konsesjonsbehandling av kraftprosjekter i Finnmark. I november og desember hadde NVE møter med en rekke ulike aktører i fylket, for å få innspill til hvordan konsesjonsbehandling av kraftproduksjon og nettsaker bør legges opp i årene framover. Det er utgangspunktet for at NVE informerer om neste steg i arbeidet med konsesjonsbehandling i Finnmark. Se NVEs hjemmesider for mer informasjon. 

Pressehenvendelser

E-post: pressevakt@nve.no 
Tlf: 48 99 76 67