Publisert 11.03.2024 , sist oppdatert 12.03.2024

Krevende, men mulig, å redusere strømforbruk med 10 TWh

Det er mulig å redusere strømforbruket i bygg med 10 TWh innen 2030, men det vil kreve omfattende effektiviseringstiltak. Det viser en gjennomgang NVE har gjort på oppdrag for Energidepartementet.

foto: Catchlight/NVE

- Energieffektivisering i bygningsmassen bidrar positivt til kraftsystemet- Det styrker kraftbalansen ved å redusere effektbehovet på kalde vinterdager når behovet er størst. Og energieffektivisering bidrar til mindre naturinngrep fordi det begrenser behovet for ny arealkrevende kraftproduksjon, sier fungerende direktør i NVE, Ane Brunvoll.

Et mål om å spare 10 TWh strømforbruk i bygg er mulig, men det krever en kombinasjon av flere virkemidler. NVE påpeker i gjennomgangen at det er flere barrierer som gjør målet krevende å nå, blant annet mangel på informasjon, kunnskap og tid.

- Samtidig er det viktig å anerkjenne at flere av tiltakene kan være kostbare på kort sikt, sier Brunvoll.

For å oppnå 10 TWh redusert strømforbruk i bygg, må det gjøres en rekke effektiviseringstiltak som har ulik virkning og ulike kostnader. Oppvarming av rom i boliger og yrkesbygg utgjør 50 % av strømforbruket i bygningsmassen. Derfor kan tiltak for oppgradering av eksisterende bygningsmasse være for eksempel:

  • isolering av vegger og loft
  • bytte vinduer og dører
  • installering av varmepumpe
  • oppgradering av ventilasjonssystem og systemer for energistyring

Mulige barrierer

Noen barrierer for energieffektivisering er mangel på tid, informasjon, kapital og kompetanse, i tillegg er eie-leie problematikken en viktig barriere, viser gjennomgangen NVE har gjort. Det er også usikkerhet knyttet til kostnadene til de ulike tiltakene.

SINTEF har gjort en analyse som ser på kostnader for energitiltak i både nye og eksisterende bygg. Analysen viser at økonomisk støtte i størrelsesorden 4–5 milliarder per år vil kunne utløse investeringer som vil bidra til å nå et mål om 10 TWh redusert strømbruk i bygningsmassen.

Endring fra redusert energibruk til redusert strømbruk

NVE har på oppdrag fra Energidepartementet gjort en vurdering av endring i mål om effektivisering i bygningsmassen, - fra 10 TWh redusert energibruk til 10 TWh redusert strømbruk.

- NVE har foreslått en metode for å beregne og følge opp et slik mål, og NVEs gjennomgang viser at et slikt mål vil være både tydelig og etterprøvbart, sier Brunvoll.

Forslag til et slikt mål ble lansert i Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering, som ble lagt frem i oktober 2023. Et mål om 10 TWh redusert strømbruk i bygningsmassen betyr en reduksjon på over 11 % fra i dag til 2030.

Metode for beregning av strømforbruk i bygg

NVE foreslår at et mål om 10 TWh redusert strømbruk i bygg innen 2030 rapporteres på årlig, slik at utvikling mot måloppnåelse er transparent og tydelig. Målet bør følges opp med supplerende indikatorer og underlagsinformasjon som viser utviklingen i total energibruk over tid slik at mulig økt bruk av annen energi, slik som vedfyring, også fanges opp.

Videre anbefaler NVE at årlig strømbruk i bygningsmassen beregnes med utgangspunkt i statistisk forbruk i husholdningene og tjenesteytende sektor, men med noen justeringer på statistikken fra SSB:

  • Trekker fra forbruk i datasentre ol. som ikke hører til i bygningsmassen.
  • Legger til estimert eget forbruk av solkraft.
  • Legger til forbruk av strøm til bygningsoppvarming i fjernvarmen
  • Temperaturkorrigerer kraftbruken til bygningsmassen slik at tallene er sammenlignbare

Beregninger i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse fra 2021 viste at 8 TWh energieffektivisering isolert sett kan bidra til reduserte gjennomsnittlige norske kraftpriser med 4-5 øre/kWh i analyseåret 2040. Virkningen av energieffektivisering er sterkest i de befolkningstette områdene med stram kraftbalanse.

Kontaktpersoner

Maren Esmark, seksjonssjef
e-post: mesm@nve.no 

Ingrid Helene Magnusen, senioringeniør
e-post: ihm@nve.no

Fakta strømforbruk i bygningsmassen

Strømbruken i bygningsmassen i 2015 var ca. 65,6 TWh, og i 2022 ca 62,8 TWh. En reduksjon på 10 TWh i hele bygningsmassen innebærer at målet for 2030 blir 55,6 TWh, dvs en nedgang på 11 % fra i dag. I NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse anslås kraftbruken i bygningsmassen til om lag 62,2 TWh i 2030, gitt eksisterende politikk og virkemidler.

Den totale energibruken i bygningsmassen i 2022 var som vist i figuren ca. 79 TWh. Av dette var 6 TWh fjernvarme, 7 TWh biobrensel (i hovedsak ved) og 62 TWh strøm. Fjernvarmen fordeler seg med ca. 4 TWh i yrkesbygg og 2 TWh i husholdningene. Strømbruken fordeler seg med 36 TWh i husholdninger og 26 TWh i yrkesbygg. Ved brukes i husholdningene. De resterende 4 TWh er fossile energivarer brukt i tjenesteytende sektor, hovedsakelig anleggsdiesel.