Publisert 25.04.2024

Stor interesse for å bygge ut fornybar kraft i Finnmark

Da NVEs frist gikk ut mandag denne uken var det meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark. Det er langt flere enn det vil være kapasitet til, selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet i fylket. Nå starter arbeidet med å prioritere de beste prosjektene. Dette arbeidet vil skje i tett dialog med kommunene.

Foto: Veri media/NVE

I tråd med regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark prioriterer NVE behandling av saker som gjelder ny kraftproduksjon og nytt kraftnett i Finnmark. For å legge til rette for en inkluderende prosess, og samtidig ha god fremdrift i saksbehandlingen, ba NVE om innspill til hvordan disse kraftsakene bør tas til behandling. En viktig tilbakemelding var ønsket om en samlet prosess og behovet for å redusere antall saker som sendes på høring.  

Det er stor interesse for å bygge ut fornybar kraft i Finnmark. Vi har fått inn langt flere prosjekter enn det vil være aktuelt å gi konsesjon til. Nå starter arbeidet med å avklare hvilke saker som skal sendes på høring. Ved å kjøre en samlet prosess legger vi til rette for at de beste prosjektene blir prioritert, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

NVE ba kraftselskapene sende inn meldinger om kraftprosjekter i Finnmark innen 22.april i år. Da fristen gikk ut, var det meldt inn 26 kraftprosjekter, som til sammen tilsvarer rundt 10800 MW installert effekt. Det er betydelig mer enn det vil være kapasitet til. Selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet vil det kun være rom for noen få nye kraftprosjekter.  

NVE vil prioritere mellom prosjektene før sommeren  

Konsesjonsbehandling av kraftanlegg er omfattende prosesser for lokalbefolkning, kommunen, myndighetene og de som søker om å bygge. 

 – Det ville være feil bruk av tid og kapasitet både for NVE og andre parter å ta alle de 26 prosjektene til behandling. I dialog med kommunene vil vi nå gjøre en prioritering av de innsendte meldingene. I midten av juni vil NVE legge fram en oversikt over hvilke prosjekter som blir med videre i prosessen, sier Kjetil Lund.    

Disse prosjektene er meldt inn 

Før fristen 22.april ble det sendt inn 21 nye vindkraftmeldinger, og 1 prosjektbeskrivelse om utvidelse av et vannkraftanlegg. I tillegg er det tidligere sendt inn 3 vindkraftmeldinger og 1 vindkraftsøknad.  

Totalt er det meldt inn 26 prosjekter fordelt på følgende ti kommuner: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Lebesby, Nordkapp, Porsanger og Vadsø. Noen av prosjektene berører to kommuner. 

Fullstendig liste med beskrivelse av prosjektene finner du på NVEs nettsider.  

Dette skjer framover 

I månedene framover legger NVE opp til en grundig og helhetlig prosess for vurdering av de meldingene som har kommet inn. 

– Finnmark trenger mer kraft og har svært gode vindressurer. Men Finnmark har også store naturverdier, kulturverdier og viktige reindriftsinteresser. Her må vi finne en balanse. NVEs oppgave er å vurdere fordeler og ulemper i hver enkelt sak. De prosjektene som eventuelt får konsesjon, skal ha en høy verdi for samfunnet og akseptable konsekvenser for omgivelsene, understreker Lund.    

NVE vil blant annet prioritere prosjektene ut fra følgende kriterier: 

  • Kommunenes planbehandling 
  • Samsvar med fylkeskommunal plan og annet tilgjengelig kunnskapsgrunnlag  
  • Medvirkning fra reindriften 
  • NVEs generelle prioriteringskriterier som benyttes i konsesjonsbehandling, samt hensyn til forsvarsinteresser og kraftsystemet  

De fleste kommunene gjennomfører den innledende planbehandlingen i mai og juni. I denne perioden vil NVE ha dialog med kommunene og de regionale myndighetene. I midten av juni vil NVE informere om hvilke prosjekter som er med videre i prosessen. Prosjektene som går videre til neste fase, vil få mulighet til å oppdatere meldingen der det er behov. Deretter sendes de på samlet høring tidlig i høst. Meldingene som nedprioriteres, vil ikke bli tatt til behandling i denne runden. 

Målet med høringen er å avklare hvilke temaer som skal utredes i en eventuell søknad. Det er planlagt at høringen vil pågå i fem måneder. I denne perioden vil NVE også gjennomføre folkemøter og konsultasjoner. 

Neste steg i prosessen er å gjennomføre konsekvensutredninger, før kraftselskapene kan sende inn sine konsesjonssøknader. Siden en del av utredningene krever befaringer på barmark, forventer vi ikke søknader før tidligst høsten 2025. Deretter vil NVE i dialog med kommunene gjøre enda en ny prioritering av hvilke søknader som sendes på høring.  

De søknadene som blir med for videre behandling, vil følge lovpålagte og demokratiske prosesser med høringer, folkemøter og konsultasjoner. Med utgangspunkt i den skisserte tidsplanen tar NVE sikte på å kunne fatte vedtak om konsesjon i 2027.  

NVE inviterer til infomøte 

NVE arrangerte et digitalt infomøte om arbeidet i Finnmark, torsdag 25.april. Møtet var åpent for alle. Presentasjon og opptak fra møtet er tilgjengelig på våre nettsider. 

Kontakt

Pressevakt
E-post:
pressevakt@nve.no 
Tlf: 48 99 76 67 (ikke sms)