Publisert 15.12.2023

NVE anbefaler en ny prosess for utvikling av havvind og strømnett til havs

Norges vassdrag- og energidirektorat har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert hvordan prosessene for havvind bør foregå, fra åpning av nye arealer til utbyggingsstart. Leveransen er et innspill til departementets arbeid med å vurdere forvaltnings- og konsesjonsregimet for fornybar energiproduksjon til havs.

Foto: Stig Storheil/NVE

NVE anbefaler blant annet at konsesjon til havvindanlegg gis ved tildeling, og at Statnett får ansvar for nettutvikling frem til tildeling av havvindareal.  

NVEs anbefalinger vil bidra til at viktige avgjørelser tas på et godt beslutningsgrunnlag og på riktig tidspunkt. Vi har videre lagt vekt på å legge til rette for effektive prosesser og øke forutsigbarheten til aktørene som skal bygge og eie havvindanleggene, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen.  

I dette arbeidet har NVE sett på tiden fra åpning av et havvindareal til detaljplan er godkjent og byggingen av vindkraftverket kan starte. Prosessen er delt inn i fire milepæler: åpning, utlysning, tildeling og til slutt detaljplan og byggestart. NVE kommer også med anbefalinger om når i prosessen ulike avklaringer om nettilknytning må foreligge. Anbefalingene er avhengig av om det skal være en hybrid eller radiell nettilknytning (se Figur 1, som oppsummerer NVEs anbefalinger ved radiell nettilknytning).   

NVEs anbefalinger 

NVE anbefaler at:  

  • Konsesjon til havvindanlegg gis ved tildeling 
  • Nettutviklingen må starte før havvindaktør er valgt 
  • Statnett bør være ansvarlig for nettutvikling frem til tildeling av havvindareal 
  • Det må foreligge et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før åpning av havvindarealer 

Les hele rapporten.

NVEs anbefalinger krever lov- og forskriftsendringer 

For å realisere anbefalingene til rammeverk i denne rapporten er det behov for delegering av vedtaksmyndighet og endringer i regelverket. Noen av anbefalingene kan gjøres uten endringer i regelverk eller med mindre justeringer, eksempelvis anbefalinger knyttet til Statnetts oppgaver og ansvar. Arbeidet er et innspill til departementets vurderinger av forvaltnings- og konsesjonsregimet for fornybar energiproduksjon til havs.  

Veien videre  

Denne rapporten er en delleveranse av NVEs oppdrag om forvaltningsregime for fornybar energiproduksjons til havs. Rapporten omhandler rammeverk for utviklingen av havvind med nettilknytning. For å svare ut resterende deler av NVEs oppdrag er det planlagt ytterligere to leveranser, de kan du lese mer om her. 

NVE har i utarbeidelsen av rapporten av tidshensyn ikke involvert bransjen og andre interessenter for å få innspill. Departementet vil nå ta med innspillet i sine videre vurderinger av forvaltnings- og konsesjonsregimet for fornybar energiproduksjon til havs.  

Figur 1: NVEs forslag til nytt rammeverk for utvikling av havvind og nettilknytning med radial. Figuren viser hvordan prosesstegene i utvikling av havvindanleggene (over pila) henger sammen med prosesstegene i nettutviklingen (under pila) fram til byggestart. I figuren er prosesstegene for nettutviklingen plassert etter når i havvindprosessen de senest bør være avklart.   

Kontakt

Sigrun Kavli Mindeberg, senioringeniør