Solkraft - NVE

Solkraft vokser raskt, også i Norge

Solkraft er den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest i verden. I 2019 ble det installert om lag 115 GW ny kapasitet globalt. Denne økningen tok det totale nivået opp til 627 GW i følge IEA PVPS [1]. I Norge er det installert relativt lite solkraft, men det vokser raskt. Ved utgangen av 2019 var det installert om lag 120 MWp i Norge, med over 51 MWp installert i løpet av 2019. Statistikk fra Enova viser at flere fikk utbetalt støtte til private solcelleanlegg i løpet av de første 10 månedene i 2019, enn i 2020 [2].

Solkraft kan deles i anlegg som er knyttet til strømnettet og frittstående anlegg, som for eksempel tradisjonelle hytteanlegg. Som man kan se av figuren under er det anleggene knyttet til nettet som vokser mest. Vi har observert en formidabel vekst de siste 5 årene. Større anlegg på store tak utgjør mesteparten av den installerte kapasiteten. Denne typen anlegg har lavere kostnad per installert effekt på grunn av skalafordeler.

 

"MWp står for megawatt-peak, og brukes for å beskrive merkeeffekten til et solkraftanlegg. Det vil si hvor mye effekt anlegget leverer under standard testforhold."

Hvor mye energi produserer et anlegg i Norge?

Hvor mye energi man kan få ut av en solcelle avhenger av mange forhold. Det aller viktigste er solinnstrålingen. Generelt sett er solinnstrålingen lavere jo lengre fra ekvator man er, men andre forhold som kjøligere luft og refleksjon fra snø påvirker ytelsen til solcellen andre veien.

Et solcelleanlegg på et tak i Norge vil produsere mellom 650 - 1000 kWh/kWp i året. For en enebolig med 20 000 kWh i strømforbruk i året, betyr dette at et solcelleanlegg bestående av 20 paneler vil kunne produsere nok strøm til å dekke 25 prosent av strømforbruket til boligen.

Undersøkelser har vist at produksjonen fra solceller i Norge er i samme størrelsesorden som flere andre steder lengre sør i Europa. En undersøkelse gjennomført WWF og Accenture i 2016 brukte data fra EU Joint Research Centre PVGIS, NREL, PVWatts, Accenture research og kom frem til den spesifikke produksjonen som er vist i figuren under.

Hentet fra rapporten Solkraft i Norge – Fremtidige muligheter for verdiskaping [4]

Hentet fra rapporten Solkraft i Norge – Fremtidige muligheter for verdiskaping [4]

Rammebetingelser og støtteordninger

Det finnes ulike regelverk og støtteordninger for solenergianlegg i Norge.

Ordningene som forvaltes av NVE er plusskundeordningen, elsertifikater og opprinnelsesgarantier

Enova gir støtte til solkraft for privatpersoner. Nærmere info kan finnes på Enovas nettsider.

 

Kommunale regelverk og støtteordninger varierer fra kommune til kommune. Det finnes økonomiske støtteordninger i noen få kommuner. Det samme gjelder krav til søknad om fasadeendring ved installasjon av solfangere og solceller. Ta kontakt med den enkelte kommune for detaljer om støtteordninger og regelverk.