Små kraftverk er en fellesbetegnelse på vannkraftverk som er mindre enn 10 MW. Disse vannkraftverkene kan deles inn i mikrokraftverk, minikraftverk og småkraftverk. 

Konsesjonspliktvurdering

NVE har ansvaret for forvaltningen av alle de kraftverkene som er konsesjonspliktige. Forvaltningsansvaret omfatter hele prosessen fra veiledning av søknader til tilsyn av kraftverk som er satt i drift. NVE anbefaler at det søkes om konsesjon for alle kraftverk som er over 1 MW. Er kraftverket under 1MW så er det ikke sikkert at man trenger å søke om konsesjon. Det som er avgjørende er om ditt tiltak er til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget. Er man usikker på dette så vil NVE gjøre en konsesjonspliktvurdering. 

Hvem har konsesjonsmyndighet?

For kraftverk som er større en 1 MW og mindre enn 10 MW er det NVE som sier ja eller nei til tillatelse til kraftutbygging etter vannressursloven. For konsesjonspliktige anlegg under 1 MW og er det fylkeskommunen som gjør vedtaket. I disse sakene er det NVE som gjør det forberedende arbeidet og skriver innstilling til fylkeskommunen. Det vil si at søknader også i disse tilfellene skal sendes til NVE. Anlegg som er under 1 MW og som ikke er konsesjonspliktige er det kommunene som behandler.

Lovgrunnlaget

De som skal bygge et kraftverk vil komme i kontakt med flere lover og forskrifter som skal sikre at hensynet til allmenne interesser blir ivaretatt. De viktigste er vannressursloven, plan- og bygningsloven og energiloven, men også andre lover kan være aktuelle.

Nyttig informasjon