Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

037/2 Åbødalsvassdraget

Vernegrunnlag: Større dalføre med utløp innerst i Saudafjorden. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap. Elveløpsformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store verdier knyttet til kulturlandskapet. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers tungt vannkraftutbygget område.

Fossdalsfossen i Buerdalen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2011)

Åbødalsvassdraget ligger nord for Saudafjorden og har utløp innerst i fjordbunnen, ved Sauda.

Øvre deler ligger inn mot vannskillet til Åkrafjorden. En sidegrein av vassdraget er bygd ut ved at Helgedalsvatnet er overført til Slettedalsvatnet.

Vassdraget har utspring i Viabotn-området. Elva skifter navn flere ganger nedover dalen på vei mot Sauda sentrum. Lengst oppe kalles elva Viaelva, ved Buer Buerelva, deretter Åbødalselva, før den igjen skifter navn og kalles Nordelva fra Høllandsfossen og ned til fjorden.

I Buerområdet kommer to sidevassdrag inn, begge fra vest. Fossdalsfossen sees ved Buer. Kvanndalselva kommer inn noe lenger nede, ved Klekkestølen.

Nordøst i feltet ligger Løyndardalsvatnet. I Buerområdet og nedover Åbøelva finnes bestander av aure. Nedre del av Moringdalselva er viktig gyte og oppvekstområde. Nordelva har bestander av laks og sjøørret. Det er relativt stor kultiveringsvirksomhet i vassdraget. Ved Buer ligger morenemateriale som delvis er lagt opp i små morenerygger og delvis avsatt inn mot bergkoller. Stedvis er det lagt opp små elvesletter/sandurer. Landskapet i Buerområdet domineres av en åpen elveslette med flere gjengrodde meandre. Fossdalsfossen er et lokalt landskapselement med stort blikkfang, og med stor kontrast til det øvrige landskapet. Jettegryter i Moringdalselva bidrar til å skape variasjon i elveløpet.

Fotoside:

037-2_Åbødalsvassdraget_Utløpsområdet_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Sauda
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Areal:  82 km²
Største vann: Helgedalsvatnet (regulert)
0,8 km²: 812 moh. Fossdalsvatnet
Høydenivå: 1435-0 moh.