Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 09.06.2023

030/2 Espedalselva

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et variert heilandskap, og mektige avsetninger i nedre deler. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller landskapsvernområde ned til fjorden.

Espedalsvatnet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Espedalselva ligger mellom Lysefjorden og Høgsfjorden øst for Stavanger i Rogaland. Elva renner ut i Høgsfjorden ved Hette. Både Vinddøla og vassdraget fra Store Hedevatn inngår i vernet.

Espedalsvassdraget er nabovassdrag til Frafjordvassdraget som også er en del av Frafjordsheiene. De to elvene fra Vinddalen og Røssdalen møtes i nordenden av Espedalsvatnet. Øvre del av nedbørfeltet ligger i et småkupert heiplatå med lite vegetasjon. Fra høyfjellet ned i dalene går elva i markerte fossestryk, blant annet Fossåna fra nord i Røssdalen hvor elva har skåret seg ned i et mektig juv, Fossjuvet. En stor ur i Røssdalen dominerer også landskapet. Nedenfor denne vokser frodig og tett lauskog, med et rikt fugleliv, bl.a. nattergal og duetrost. Nedre del har store kontraster mellom den frodige dalen med elveløp i svakt stryk gjennom store avsetninger, og de mektige fjellene på begge sider. 

Store deler av Espedalselva ligger nå i Frafjordheiane landskapsvernområde som ble opprettet i 2003. I beskrivelsen av dette fremheves det at både Espedalselva og Frafjordelva, med sin svært varierte vassdragsnatur, er varig vernet i Verneplan for vassdrag. Formålet med landskapsverne er direkte knyttet mot vann og vassdrag. 

 

Fotosider:

030-2_Espedalselva_Espedalsvatnet_fotoside.pdf

030-2_Espedalselva_nedre_del_fotoside.pdf

 

 

 

 

 

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Forsand
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  139 km²
Største vann: Espedalsvatnet 1,8 km²: 111 moh.
Høydenivå: 1057-0 moh.