Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

028/2 Orreelva

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på Jæren. Vassdragets elver og vann med tilhørende våtmarksområder er sentrale deler av et variert og særpreget landskap som strekker seg fra heiområdet innenfor kysten til utløpet i havet. Kystprosesser, elveløpsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Elva har utløp i havet på Jæren. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Dette er et av fire vernede kystvassdrag som drenerer til kystlinjen mellom Egersund og Stavanger. Vassdraget har utløp i havet sør for Revtangen.

Vassdraget drenerer hovedsakelig jordbruksarealer på sentrale deler av Jæren. Noen få tilløpsbekker kommer fra heiområdet i øst. Her ligger Njåfjellet og Åsvatnet som er de største sammenhengende friluftsarealene i nedbørfeltet. På flaten ut mot havet ligger de tre store vannene, Orrevatnet, Horpestadvatnet og Frøylandsvatnet. Alle tre lokalitetene er viktige våtmarksområder for fugl. Orrevatn er den største innsjø på Jæren. Vannet er kjent for sin store sikbestand og rike fugleliv. Vannet er grunt, omgitt av dyrket mark og beiteland, og får en ikke ubetydelig næringstilførsel fra landbruksområdene omkring. Utløpsområdet har et særpreget landskap som domineres av sanddyner i de ytterste delene.

Fotosider:

028-2_Orreelva_Horpestad_jordbruk_fotoside.pdf

028-2_Orreelva_nedre_del_fotoside.pdf

028-2_Orreelva_Orrevatnet_fotoside.pdf

028-2_Orreelva_Utløpsområdet_fotoside.pdf

028-2_Orreelva_Utløp_fotoside.pdf

 

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Klepp, Time
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal:  101km²
Største vann: Orrevatnet 7,8 km²: 4 moh.
Høydenivå: 282-0 moh.