Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

036/1 Hamrabøåna

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og kupert heilandskap med koller og stedvis avsetninger. Elveløpsformer, fuglefauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers tungt vannkraftutbygget område.

Hamrabøgrenda ligger vakkert til. Elva er en viktig del av landskapet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Hamrabøåna er et sidevassdrag til Suldalsvassdraget fra nord. Elva faller bratt ned til Suldalsvatn.

Vassdraget er et av flere som drenerer området mellom Sauda og Hylsfjorden/Suldal og er del av et større urørt område i en region preget av kraftutbygging.

Vassdraget er naturfaglig typisk for de mindre vassdragene som renner ut i  Suldalslågen. De har en høyereliggende del i et småkupert landskap og faller bratt ned mot Suldalslågen. Hamrabøåna er rikt på kulturminner, spesielt på minner fra gårds- og utmarksdrift. Hamrabøgrenda som ligger sentralt i vassdraget, har verdifulle bygningsmiljøer. Ved sidevassdraget Tverråna, finnes et miljø med kverner, korntørkehus, slipestein og sag drevet av vannkraft. I utmarka finnes over 30 støler med stølshus og / eller tufter. Vassdraget er mye brukt til tradisjonelt friluftsliv. 

Fotosider:

036-1_Hamrabø_elveløp_fotoside.pdf

036-1_Hamrabø_setergrend_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Suldal
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  42 km²
Største vann: Svartavatnet 0,4 km²: 741moh.
Høydenivå: 1538 - 69 moh.
Landskap, egenskaper: Vannrikt, Elvemosaikk, Flere store vann.