Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

035/3 Hålandselva

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og mange vann er sentrale deler av et kupert heilandskap fra fjell til fjord, med små kolle og stedvis avsetninger. Isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Vassdraget er utpekt som referansevassdrag.

Nattlandsvatnet. Sideelv som kommer ned fjellsiden i bakgrunnen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Hålandselva ligger mellom Hylsfjorden og Jøsenfjorden, og med utløp ved Erfjord i Erfjorden. Hålandselva og Nordalsåna er nabovassdrag og representerer sammen med Vormo et heiområde uten større tekniske inngrep. De er del av et større friluftsterreng som ligger i et restområde med omfattende kraftutbygging  i nord og øst.

Høydeområdene består i hovedsak av gneis og granitt og har mye bart fjell. Dette småkuperte kollelandskapet er rester av det kaledonske skyvedekket. Dalførene er trange og følger strengt sprekke- og forkastningsretningene i berggrunnen. Nattlandsvatnet ligger sentralt i nedbørfeltet. Her møtes Budalsåna fra norøst og Nattlandsåna fra sørøst. Fra Nattlandsvatnet følger hovedvassdraget Hålandsdalen mot sørvest. Øverst er dalføret trangt, men vider seg ut nærmere utløpet i fjorden. Tveitåni er det største sidevassdraget og drenerer flere vann. Moreneavsetninger finnes både i fjellet og i dalbunnen.Vassdraget omfatter alle vegetasjonssoner fra lavalpin sone til havnivå. Sentrale deler er sterkt kulturpåvirket. I første rekke var det friluftsinteressene og enkelte naturfaglige verdier som var begrunnelsen for vernet.

Fotoside:

035-3_Hålandselva_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Suldal
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  59 km²
Største vann: Nattlandsvatnet 0,5 km²: 294 moh. 
Høydenivå: 965-0 moh.
Landskap, egenskaper: Flere store vann