Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

028/1 Håelva

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på Jæren. Vassdragets til dels sterkt forgrenete elvesystem og mange små og store vann er sentrale deler av et variert og særpreget landskap som strekker seg fra heiområdet innenfor kysten til utløpet i havet. Kystprosesser, elveløpsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Taksdalsvatn i indre del er et av mange vann. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Dette er et av fire vernede kystvassdrag som drenerer til kystlinjen mellom Egersund og Stavanger. Vassdraget har utløp i havet ved Hå og Håtangen, nord for Fuglavika og Obrestad fyr.

De indre, østlige delene av vassdraget er sterkt forgreinet. Her ligger en rekke små og store vann, Taksdalsvatn og Skjelsetvatn er to av disse. Det største vannet, Storamos og tilhørende Litlamos ligger sør i øvre del. Hovedelva og sideelva Tverråna møtes ved Haugland. Ved Fotland ligger Fotlandsfossen. Herfra og til utløpet i havet renner elva stilleflytende.

Langs Jærstrendene ligger sanddyner og rullesteinstrender med tilhørende særpreget plante- og dyreliv. Utløpsområdet ligger i Jærstendene landskapsvern- og dyrefredningsområde.

Håelva er kjent som en fiskerik elv med laks og ørret. 

Håelva renner gjennom et relativt tett befolket kulturlandskap med et godt utbygget veinett. Funn etter mange boplasser viser menneskelig aktivitet helt tilbake til steinalderen. Terrenget egner seg for fotturer, jakt og fiske.
På grunn av betydelig forurensning fra jordbruket er elvas vannkvalitet sterkt forringet.

Fotosider: 

028-1_Håelva_Litlamoset_fotoside.pdf

028-1_Håelva_Storamoset_fotoside.pdf

028-1_Håelva_Taksdalsvatn_Skjelsetvatn_fotoside.pdf

028-1_Håelva_utløpsområde_fotoside.pdf

028-1_Håelva_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Hå, Time, Figgjo
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal:  170 km² 
Største vann: Storamos 1,3 km²: 244 moh.
Høydenivå: 424-0 moh.