Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

027/1 Fuglestadåna

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på Jæren. Vassdraget er sentrale deler av et variert og særpreget landskap som strekker seg fra heiområdet innenfor kysten til utløpet i havet. Kystprosesser, elveløpsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Fuglestadåna ligger på Jæren og er det sørligste av fire vernede vassdrag som drenerer til kystlinjen mellom Egersund og Stavanger. Vassdraget har utløp i havet nord i Ognabukta.

Vassdraget ligger i et småkupert terreng som i indre deler går over i de villere sørlandsheiene. Fuglestadåna renner gjennom Fuglestad og videre ut i Bjårvatnet (8 moh.), som ligger ved Brusand like før elvas utløp i havet. Vauler er en lagunesjø, restene av en havbukt som ble avsnørt på grunn av havets arbeid på løsmassene. Bølger og sjøsprøyt fra havet bidrar til at saltinnholdet i vannet i perioder stiger merkbart. Bjårvatnet er fredet i Bjårvatnet naturreservat.

Fuglelivet i området Brusand er rikt og ble fredet som en del av Jærstrendene landskapsvernområde i 1977.

Området er rikt på kulturminner.

De indre områdene er del av viktige friluftsområder.

Fotosider:

027-1_Fuglestadåna_Bjårvatnet_fotoside.pdf

027-1_Fuglestadåna_Fuglestad_fotoside.pdf

027-1_Fuglestadåna_Vauler_utløpsområde_fotoside.pdf

027-1_Fuglestadåna_øvre_del_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Hå, Time
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal:  46 km²
Største vann: Bjårvatnet 0,9 km²: 8 moh.
Høydenivå: 430-0 moh.