Publisert 14.05.2019 , sist oppdatert 17.01.2022

Brehastighet

Bakgrunn

Satellittbilder gir en unik mulighet til å kvantifisere endringer av isbevegelse. Muligheten til å prosessere store mengder satellittdata og lage tidsserier er viktig for å kunne forstå tidligere, nåværende og fremtidige endringer av breers dynamikk. Ved å sammenligne to satellittbilder kan man bestemme forflytninger ved såkalt 'feature tracking', feks. gjenkjenne og måle endringen i posisjon av bresprekker. Det er nå mulig å måle brehastighet over kortere tidsintervaller og mer nøyaktig enn tidligere på grunn av hyppige Sentinel-bilder i høyere oppløsning (Kääb et al., 2016).

I Copernicus bretjeneste har vi brukt både Sentinel-1 og Sentinel-2 bilder til å kartlegge brehastigheter for Norges fastland (NVE) og Svalbard (NP). Se oppsummering av arbeidet i i sluttrapporten (Andreassen et al., 2021).

Tidsserie av Sentinel-2 bilder av Osbornebreen, Svalbard, i perioden 17. juli til 25. august 2020.

Data for breer i Norge (fastlandet)

NVE og Norsk Polarinstitutt (NP) bruker optiske bilder fra Sentinel-2 for å kartlegge brehastighet på Norges fastland (NVE) og Svalbard (NP). Sentinel-2A og Sentinel-2B bilder er brukt. Se oppsummering av arbeidet i Andreassen et al. (2021).

NVE har kartlagt brehastighet for norske breer 2015-2018 med Sentinel-bilder (Nagy og Andreassen, 2019). Til dette arbeidet ble det brukt en verktøykasse kalt SenDiT toolbox som bruker IMCORR software for å beregne forflytninger av breer (Nagy m.fl., 2019). Resultatene må manuelt filtreres i ettertid.

Datasettet v2.0 inneholder hastighetsdata for breer i fastlands-Norge for perioden 2015-2018 og refererer til Nagy and Andreassen (2019). 

Datasettet v1.0 inneholder hastighetsdata for Nigardsbreen, Tunsbegdalsbreen, Engabreen og Rembesdalskåka og refererer til Nagy et al. (2019). 

Last ned data som en pakket fil:

Ved bruk av data referer til Nagy et al. (2019), Nagy og Andreassen (2019) og NVE (2019). 

Data for breer på Svalbard

Universitetet i Oslo har beregnet brehastighet fra Sentinel-1 bilder en gang per vinter ved å beregne bildeforskyvninger i Gamma Remote Sensing software (Schellenberger et al. 2016). Hastighetene er  tatt ut fra 2 bildepar med 12 fagers tidsintervall. Hastighetsdataene kan brukes til å oppdage og overvåke surgende breer, til å studere isdynamikk og til å beregne isutstrømning.

Last ned hastighetsdata som en pakket fil (106 MB):

NP har kartlagt isbevegelse av breer på Svalbard for utvalgte regioner og perioder ut fra krysskorrelasjon av bildepar fra Sentinel-2 ved hjelp av verktøypakken ImGRAFT. Formålet har vært å studere breer som surger eller endrer seg raskt, samt å beregne den årlige isutstrømningen til havet for alle breer på Svalbard. Gjennomsnittlige brehastigheter for alle kalvingsfronter vil bli publisert som en del av årlige overvåkingsprodukt for brefrontendring, isutstrømning og frontablasjon (summen av smelting og kalving).

 

Referanser

Andreassen, L.M. (ed.), G. Moholdt, A. Kääb, A. Messerli, T. Nagy and S.H. Winsvold. 2021. Monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard using Sentinel. NVE Rapport 3-2021, 94 p.

Kääb, A., S.H. Winsvold, B. Altena, C. Nuth, T. Nagler and J. Wuite. 2016. Glacier Remote Sensing Using Sentinel-2. Part I: Radiometric and Geometric Performance, and Application to Ice Velocity. Remote Sensing, 8(7), 598. (pdf)

Nagy, T. and L. M. Andreassen. 2019. Glacier surface velocity mapping with Sentinel-2 imagery in Norway. NVE Rapport 37-2019, 35 s.

Nagy, T., L.M. Andreassen, R.A. Duller and P.J. Gonzalez. 2019. SenDiT: A Sentinel-2 Displacement Toolbox with application to glacier surface velocities. Remote Sensing, 11, 1151. (pdf)