Publisert 15.06.2016 , sist oppdatert 19.10.2021

NVE i det 20. århundre

Gjennom de siste 10 årene er 59 av NVEs veteraner intervjuet. Resultatet er et rikt materiale som har både med forvaltningen og de spesifikke arbeidsfeltene å gjøre.

Posisjonering av målestaker på Nigardsbreen 1995. Foto: Hallgeir Elvehøy/NVE

Formålet med NVEs Museumsordnings minneinnsamlingsprosjekt er å ta vare på minner om arbeidslivet i Norges vassdrags- og energidirektorat i perioden helt tilbake til årene like etter krigen. De omfatt er utvikling en innenfor så vel informantenes egne fag- og arbeidsfelter som NVE som organisasjon og arbeidsgiv er i perioden fra 1957 til 2015, da både fysiske, teknologiske og sosiale forhold endret seg mye. Eventuelle suppleringsint ervjuer kan føre materialet enda lengre frem i tid.

Ved bruk av spørrelister og til dels intervjuer ble det samlet inn minnemateriale fra veteraner i NVEs arbeidsfelt. Med veteraner menes både pensjonister og de som har vært i bransjen i hele eller mesteparten av sin yrkeskarriere. Materialet skal gi dagens og
fremtidens forskere mulighet til å sette sammen hele historien om kraftutbygging og vassdragsforvaltning i Norge. Intervjuene er tatt opp på bånd. Materialet kan også brukes i mer direkte form i NVEs ulike formidlingskanaler.

Ansvarlig for intervjuundersøkelsen 2007-2016 og for rapporten har vært museumskoordinator i NVEs Museumsordning 2004-2016 Tove Nedrelid.