Publisert 21.09.2020 , sist oppdatert 07.12.2021

Hva er en konsesjon, og hvem kan få det?

En konsesjon er en tillatelse gitt av en offentlig myndighet. Kraftprosjekter som har større fordeler enn ulemper kan få konsesjon.

NVE behandler blant annet søknader om konsesjon til å bygge vindkraftverk, vannkraftverk, nettanlegg og fjernvarme. Den som får konsesjon må forholde seg til kravene NVE setter.

Hvilke krav settes i konsesjonen?

I konsesjoner setter NVE både generelle krav, og krav som avhenger av stedet der det er gitt konsesjon. Kravene kan derfor variere noe fra prosjekt til prosjekt. Et eksempel på krav kan være at utbygger må legge veier og vindturbiner utenfor områder der det lever spesielle rødlistede naturtyper eller dyrearter. Andre krav kan være knyttet til støy og skyggekast fra turbinene i vindkraftverket, eller en gitt mengde vann som skal slippes forbi vannkraftverket og flyte fritt i elva. 

Hvilke prosjekter får konsesjon?

Når NVE behandler konsesjonssøknader skal fordelene og ulempene av prosjektet veies opp mot hverandre. Fordeler kan være antall arbeidsplasser og produksjon av fornybar energi, mens ulemper kan være grad av innvirkning på for eksempel naturmangfold, landskap eller kulturminner. Det er altså både visuell og fysisk innvirkning på området som vurderes i konsesjonsbehandlingen.