Publisert 15.11.2023

Kraftsituasjonen veke 45, 2023

Høg vasskraftproduksjon og stor prisforskjell mellom sørlege Noreg og Sverige

Vasskraftproduksjonen auka i sørlege Noreg (NO1, NO2 og NO5) førre veke, og auka var særskilt tydeleg i Sørvest- og Vest-Noreg. Her auka produksjonen med høvesvis  30 og 42 prosent samanlikna med veka før. Sørvest-Noreg hadde den høgaste produksjonen over ein veke sidan slutten av januar i år. Auka hang saman med høg fyllingsgrad i fleire av vasskraftmagasina i området og høgare kraftprisar på kontinentet samanlikna førre veke.

For første gong sidan mai var vekeprisen i Søraust- og Vest-Noreg  på 1 kr/kWh. Prisen var nesten 40 øre høgare  enn i Sør-Sverige (SE3). Her var vekeprisen på 60 øre/kWh. To faktorar bidrog til  prisforskjellen: Høge prisar på kontinentet i helga grunna lite vindkraftproduksjon i Nord-Europa, og avgrensingar i overføringskapasiteten mellom Sør-Sverige og  Søraust-Noreg. I Sverige bidrog høg kjernekraftproduksjon til lågare priser enn i nabolanda. På grunn av utfordringar i kraftflyten gjennom Sør-Sverige er det ei avgrensing på kor mykje Sør-Sverige samla kan eksportera til Søraust-Noreg og Danmark (DK1), ofte kalla sumavgrensing. I periodar der Danmark har høgare kraftpris enn Søraust-Noreg, og Søraust-Noreg høgare enn Sør-Sverige, vil det vera høg kraftflyt frå Sverige til Danmark. Då vil sumavgrensinga gi prisforskjellar mellom Søraust-Noreg og Sør-Sverige sjølv om den installerte kapasiteten mellom områda ikkje er fullt utnytta.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 45 2023.

NB: NVE har oppdaga ein mogleg feil  i datagrunnlaget for forbruket i NO2. Vi er i kontakt med vår leverandør av data for å undersøke dette. Dette påverkar følgande tabellar og figurar i rapporten: Tabell 6 og 7, og figur 12 og 13.

Vassmagasinstatistikk

Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 79,5 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar.

Les meir om vassmagasinstatistikk her. 

For fleire detaljer, sjå: www.senorge.no/map.

Kontaktperson

Jørgen Mathias Taraldsvik Nipen
Epost: jmtn@nve.no