Publisert 04.05.2023

NVE gir overtredelsesgebyr til Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskap

Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskap (CSCTCA) har fått et overtredelsesgebyr på 900 000 kroner fra NVE. Bakgrunnen for gebyret er brudd på manøvreringsreglementet for reguleringsdammer i Gråelva i Stjørdal kommune i Trøndelag. Gebyret omfatter også brudd på forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

Dam Buan-Almovatnet

CSCTCA var inntil nylig eier av to kraftverk i Gråelva, Skulbørstadfoss og Mælafoss. Det er tre reguleringsdammer i vassdraget, i Ausetvatnet, Buan-Almovatnet og Liavatnet.

I manøvreringsreglementet for Gråelva fra 1972, står det at «lavvannføringer ikke må forminskes til skade for andres rettigheter» og at «vannføringen skal holdes så vidt mulig jevn». NVE tolker denne bestemmelse i samsvar med § 5 i vannressursloven som sier at enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade for allmenne interesser.

CSCTCA har ved to anledninger brutt kravene som er satt for å sikre en jevn og tilstrekkelig vannføring i Gråelva. Feil på lukestyringen i dammen i Buan-Almovatnet, førte til at vannføringen i Brekkelva ble svært lav fra 12-16. juni 2020. Året etter førte en tilsvarende feil i dammen i Ausetvatnet til at vannføringen i Borråselva ble svært lav fra 19. mai til 16. juni i 2021.

Lav vannføring er skadelig for elvemusling

Gråelvavassdraget har bestander av den truede arten elvemusling. Borråselva inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for elvemusling. NVE mener det er sannsynlig at bruddene på manøvreringsreglementet har ført til permanente skader på elvemuslingbestandene i vassdraget.

– NVE mener at den svært lave vannføringen som oppstod i Brekkelva og Borråselva er et alvorlig brudd på manøvereringsreglementet. Det er skjerpende at elvestrekningene er leveområde for den truede arten elvemusling, og at dette er kjent kunnskap for CSCTCA, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn av vassdragsanlegg.

NVE mener at manglende læring fra hendelsen i 2020 tyder på at CSCTCA ikke har en avvikshåndtering som sikrer at krav fastsatt i, eller i medhold av, vassdragslovgivningen knyttet til miljø og sikkerhet etterleves. Dette er et brudd på forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 5 første ledd nr. 8.

CSCTCA kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra vedtaket ble gjort.

Kontakt

Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen
Tlf. 98 45 94 30

Seniorrådgiver Pernille Dorthea Bruun
Tlf. 97 53 13 54