Publisert 22.12.2022

Årets konsesjonskraftpris er satt

Konsesjonskraftprisen for 2023 er fastsatt til 11,77 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2022 som er 11,57 øre per kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2023.

Konsesjonskraft

Konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller vannfallrettighetsloven (tidligere industrikonsesjonsloven) har vilkår om at det skal avgis konsesjonsavgifter og konsesjonskraft til staten og berørte kommuner.

Eiere av vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven foreskriver. Les mer om konsesjonskraftprisen.

Plikten til å avstå konsesjonskraft gjelder kraftverk som benytter vann regulert etter vassdragsreguleringsloven eller vannfallrettighetsloven. Konsesjoner gitt etter vannressursloven har ikke vilkår om konsesjonskraft.

NVE beregner mengde konsesjonskraft, og fordelingen til de berørte kommunene, evt. fylkeskommunen.

Kraftverk som har konsesjon etter vannressursloven, eller ikke har egen konsesjon, men som nytter regulert vann fra andre konsesjoner, må avgi konsesjonskraft i medhold av disse konsesjonene.