Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 26.12.2018 , sist oppdatert 22.12.2022

Konsesjonskraftpris

Konsesjonskraft leveres til en pris som loven foreskriver, og tar utgangspunkt i en selvkostberegning. 

Det er forskjellige regler for fastsettelse av prisen på konsesjonskraft avhengig av om konsesjonen er gitt før eller etter 10. april 1959.

  • For konsesjoner gitt før 10. april 1959 fastsetter partene selv prisen, basert på en selvkostberegning for det aktuelle kraftverket.
  • For konsesjoner gitt etter 10. april 1959 gjelder "OED-prisen", en pris fastsatt av Olje- og energidepartementet som er basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet.

 I utgangspunktet har partene avtalefrihet og kan fastsette den prisen de ønsker.

Konsesjonskraftprisen fastsettes hvert år av Olje- og energidepartementet for konsesjoner gitt etter 10. april 1959. Departementets hovedretningslinjer for beregning av konsesjonskraftpris ble innført i 1983. Retningslinjene har siden blitt justert flere ganger, men hovedtrekkene har i praksis forblitt de samme.

For beregningen av prisen i 2003 gjorde OED endringer som gjaldt skattekostnaden og hvilke skatteelementer som skal inngå i prisberegningen. Endringene ble anket inn for rettsapparatet og endte i 2007 med kjennelse i Høyesterett som stadfestet departementets endringer av 2003. Endringene kan lastes ned fra høyremenyen.

Konsesjonskraftprisen for 2023: 11,77 øre/kWh

Ved uenighet om konsesjonskraftprisen fastsetter Olje- og energidepartementet (OED) prisen på konsesjonskraft for konsesjoner gitt etter 10.4.1959 til 11,77 øre/kWh for hele leveringsåret 2023.

Forespørsler om årets pris rettes til OED.

Les mer om konsesjonskraftprisen for 2023 i OED's pressemelding.