Publisert 26.12.2018 , sist oppdatert 26.01.2024

Konsesjonskraftpris

Konsesjonskraft leveres til en pris som loven foreskriver, og tar utgangspunkt i en selvkostberegning. 

Det er forskjellige regler for fastsettelse av prisen på konsesjonskraft avhengig av om konsesjonen er gitt før eller etter 10. april 1959.

  • For konsesjoner gitt før 10. april 1959 fastsetter partene selv prisen, basert på en selvkostberegning for det aktuelle kraftverket.
  • For konsesjoner gitt etter 10. april 1959 gjelder "ED-prisen", en pris fastsatt av Energidepartementet som er basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet.

 I utgangspunktet har partene avtalefrihet og kan fastsette den prisen de ønsker.

Konsesjonskraftprisen fastsettes hvert år av Energidepartementet for konsesjoner gitt etter 10. april 1959. Departementets hovedretningslinjer for beregning av konsesjonskraftpris ble innført i 1983. Retningslinjene har siden blitt justert flere ganger, men hovedtrekkene har i praksis forblitt de samme.

For beregningen av prisen i 2003 gjorde ED endringer som gjaldt skattekostnaden og hvilke skatteelementer som skal inngå i prisberegningen. Endringene ble anket inn for rettsapparatet og endte i 2007 med kjennelse i Høyesterett som stadfestet departementets endringer av 2003. Endringene kan lastes ned fra høyremenyen.

Konsesjonskraftprisen for 2024: 12,31 øre/kWh

Ved uenighet om konsesjonskraftprisen fastsetter Energidepartementet (ED) prisen på konsesjonskraft for konsesjoner gitt etter 10.4.1959 til 12,31 øre/kWh for hele leveringsåret 2024.

Forespørsler om årets pris rettes til ED.