Publisert 25.05.2023

Lavt klimagassutslipp knyttet til norsk strømforbruk i 2022

NVE har publisert klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2022, som viser hvordan strømmen vi bruker i Norge har blitt produsert. Klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2022 viser at klimagassutslippet i Norge fortsatt er lite, også når man tar hensyn til at vi utveksler strøm med våre naboland.

Foto: Sissel Riibe/NVE

Beregningen av klimadeklarasjon for fysisk levert strøm tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm. Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning. Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av fornybar strøm i 2022. Det inkluderer 81 % fra vann, 12 % fra vind og 2 % fra sol og biobrensel.   

Økt import fra Storbritannia bidrar til høyere klimagassutslipp enn i 2021

Det gjennomsnittlige klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge var i 2022 19 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime. Dette er en økning fra 2021 da klimagassutslippet var 11 g CO2e/kWh. Økningen i den norske CO2-faktoren for strøm i 2022 skyldes blant annet at 2022 var det første hele året der utenlandskabelen, North Sea Link, mellom Norge og Storbritannia ble tatt med i beregningen for Norge. Storbritannia har en høyere andel fossil kraftproduksjon, spesielt fra gasskraftverk, og det gjenspeiles i beregningen av den norske utslippsfaktoren for strøm.

I tillegg har mengden strøm importert fra Tyskland økt med om lag 0,5 TWh fra 2021 til 2022, noe som også bidrar til å øke den norske utslippsfaktoren for strøm.  CO2-faktoren i 2022 er vesentlig lavere enn i EU-27 som de siste årene har hatt en CO2-faktor for strømforsyningen rundt 250-300 CO2e/kWh.

Kontakt

Seksjonssjef Maren Esmark

Tlf 97 18 33 79

Mesm@nve.no

 

Jørgen Kristoffer Tuset

Jktu@nve.no