Nyhetsarkiv

Viser 2352 nyheter fra arkivet

​​RME ber om innspill og informasjon vedrørende vurdering av om unntak for tredjepartsadgang til Lyse Neos gassrørnett skal forlenges​

RME har forhåndsvarslet vedtak om unntak fra tredjepartsadgang i brev av 21. mai 2024. Etter å ha mottatt innspill fra berørte parter og markedsaktører, finner vi grunn til å be om mer informasjon...
Publisert 05.07.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vassmagasinstatistikk veke 27 2024

Ved utgangen av veke 27 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 70,1 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,1 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke  27,...
Publisert 09.07.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonen veke 27, 2024

Lågare prisar i sør og små prisskilnader i Noreg
Publisert 10.07.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

NVE ilegger Småkraft Green Bond 2 overtredelsesgebyr på 500.000 kroner

Gebyret skyldes brudd på krav om minstevannføringen ved Stølselva kraftverk i Vestland fylke. Dette kan ha påvirket det biologiske mangfoldet i elva. 
Publisert 03.07.2024
Nyheter, Tilsyn

Kraftsituasjonen veke 26, 2024

Framleis kraftoverskot og nettoeksport
Publisert 03.07.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Nye krav i forskrift for å styrke kundenes vern i sluttbrukermarkedet

Fra 1. juli trer nye regler for forskuddsfakturering og leveringsplikt i kraft for kraftleverandører i sluttbrukermarkedet for strøm. I tillegg blir kraftleverandørene fra 1. januar 2025 pålagt å i...
Publisert 03.07.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vassmagasinstatistikk veke 26 2024

Ved utgangen av veke 26 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 69,0 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,5 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke  26,...
Publisert 03.07.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Varedeklarasjon for strømleverandører 2023

NVEs beregning av varedeklarasjonen for strømleverandører 2023 er publisert. Strøm kjøpt med opprinnelsesgarantier har økt med 10,5 TWh fra 27,7 til 38,2 TWh. 
Publisert 01.07.2024
Nyheter, Energi

Foreslår endring i krav til rapportering og kommunikasjon for aktører i kraftsystemet

Hensikten er å tydeliggjøre myndighetsansvar mellom NVE og RME, justere krav til rapportering til NVE og skjerpe krav til driftskommunikasjon mellom produsenter og Statnett. Forslaget sendes nå på...
Publisert 28.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Statnett får tillatelse til endringer for ny kraftledning mellom Åfjord og Snilldal, men avslag på ekspropriasjonssøknad

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett konsesjon til enkelte mindre endringer for ny 420 kV kraftledning mellom Åfjord og Snilldal i Trøndelag. Samtidig avslås søknaden om eksprop...
Publisert 28.06.2024
Nyheter, Konsesjon

Hvordan bør det føres tilsyn med havvindanlegg?

Norges vassdrag- og energidirektorat kommer med en rekke anbefalinger til hvordan tilsynsrollene for utbygging og drift av havvindanlegg bør være. Oppsummert vil NVE være tilsynsmyndighet for tilla...
Publisert 28.06.2024
Nyheter, Tilsyn

Laveste økning i antall plusskunder på over to år

I første kvartal 2024 har 860 nye strømkunder begynt å produsere egen strøm og blitt plusskunder. Økningen i antall nye plusskunder fortsetter å avta, og økningen i første kvartal er den laveste øk...
Publisert 28.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE gir konsesjon til fire bakkemonterte solkraftverk

NVE gir tillatelse til etablering av fire bakkemonterte solkraftverk. Kraftverkene vil gi en samlet forventet årsproduksjon på nærmere 26 GWh, som tilsvarer årsforbruket til om lag 1300 husholdninger.
Publisert 27.06.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir Eide Fjordbruk overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner

Eide Fjordbruk AS får et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet bygget to elektriske anlegg knyttet til fiskeoppd...
Publisert 27.06.2024
Nyheter, Tilsyn

Styringsmekanisme for å sikre forsyningssikkerheten trer i kraft 1. juli

Den 1. juli 2024 trer flere endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven i kraft. Endringene gir myndighetene flere virkemidler for å sikre forsyningssikkerheten.   
Publisert 26.06.2024
Nyheter, Energi

Kraftsituasjonen veke 25, 2024

Mykje vind i nord bidrog til auka prisskilnadar i Noreg
Publisert 26.06.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 25 2024

Ved utgangen av veke 25 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 66,5 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 3,1 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke  25,...
Publisert 25.06.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

RME foreslår tre grep for bedre utnyttelse av nettet og raskere tilknytning

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår at nettselskapene skal holde av kapasitet til vanlig forbruk, det skal være tydelig hvilke prinsipper de legger til grunn når de vurderer om d...
Publisert 26.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME får utvidet myndighet til å trekke tilbake konsesjon

Nå utvides myndigheten i energiloven, slik at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) kan trekke tilbake en konsesjon også ved brudd på annet regelverk.  
Publisert 26.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Nytt vedtak om flimmerproblemer på Helgeland

Celsa Armeringsstål er ansvarlige for å rette opp flimmerproblemer på Helgeland. Det er konklusjonen etter at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fattet nytt vedtak.
Publisert 25.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE mer enn halverer lista med aktuelle kraftprosjekter i Finnmark

NVE har vurdert 26 planer om ny kraftproduksjon i Finnmark. Av disse tar NVE nå 12 prosjekter videre til neste steg i konsesjonsbehandlingen. De resterende 14 kraftprosjektene tas ikke til behandling.
Publisert 24.06.2024
Nyheter, Energi

Driften av kraftsystemet 2023

Året 2023 var preget av vedvarende flaskehalser mellom nord og sør i Norge det første halvåret, og i perioder inn mot Sørlandet (NO2). Selv om kraftprisene var lavere enn i 2022, lå de fortsatt høy...
Publisert 21.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Fortsatt positiv kraftbalanse mot 2028

Kraftbalansen i Norge blir svakere de nærmeste årene, men vi forventer fortsatt et kraftoverskudd i 2028. Det viser NVEs nye analyse av den kortsiktige kraftbalansen.
Publisert 20.06.2024
Nyheter, Energi

NVE anbefaler ny prisregulering for fjernvarme

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår ny modell for prisregulering av fjernvarme. Forslaget søker å skjerme kundene mot svært høye priser og samtidig sikre fjernvarmeselskapene nødve...
Publisert 19.06.2024
Nyheter, Energi

Kraftsituasjonen veke 24, 2024

Auka forbruk og endra produksjonsmiks reduserte norske prisskilnadar
Publisert 19.06.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 24 2024

Ved utgangen av veke 24 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 63,3 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,5 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 24, s...
Publisert 19.06.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

340 millioner til sikringstiltak i 2023

NVEs årsrapport for sikrings- og miljøtiltak i 2023 er klar. Den viser at om lag 340 millioner ble brukt til sikring mot flom og skred, samt miljøtiltak langs vassdrag. Det ble også brukt 123 milli...
Publisert 17.06.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett tredje kvartal 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i tredje kvartal 2024.
Publisert 17.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Forskning om fyllingsdammer skal bidra til utvikling av regelverk og veiledning

Gjennom et forskningsprosjekt ved NTNU håper NVE å bidra til økt kunnskap om sikkerheten av fyllingsdammer i Norge. 
Publisert 14.06.2024
Nyheter, Tilsyn

NVE inviterer til infomøte om kraftprosjekter i Finnmark

24.juni legger NVE fram en oversikt over hvilke kraftprosjekter i Finnmark som skal sendes på høring til høsten. Samme dag inviterer vi til et digitalt informasjonsmøte.
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Energi

RME varsler unntak fra naturgassforskriften for Lyse NEO AS

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil forlenge unntak fra bestemmelser i naturgassforskriften med 5 år. Før endelig vedtak ønsker RME innspill fra aktører som blir berørt av vedtaket.
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME vil styrke strømkundens rettigheter

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil bidra til å styrke kundenes rettigheter hvis de klager til nettselskapet på mangelfull leveringskvalitet. RME foreslår også mindre endringer i regu...
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi