Jettan er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark. Det ustabile fjellpartiet er estimert til å ha et volum på ca. 6 millioner m³ og beveger seg inntil 4-5 cm i året. Skred fra dette fjellpartiet vil utløse flodbølger mot fire kommuner. Av disse er Lyngseidet i Lyngen kommune mest utsatt.

Jettan, Nordnesfjellet. Foto: Ørjan Bertelsen
Jettan, Nordnesfjellet. Foto: Ørjan Bertelsen

Årlig sannsynlighet for et skred fra Jettan er vurdert til å ha en årlig sannsynlighet på 1/100-1/1000. Sett i kombinasjon med mulige konsekvenser av et skred er Jettan vurdert til å være et fjellparti med høy risiko. NVE har derfor satt i gang kontinuerlig overvåking av fjellpartiet for å kunne varsle utsatt bebyggelse i god tid før et eventuelt skred utvikler seg.

På Jettan blir det brukt GPS, laser, strekkstag (ekstensometer), radar fra satellitt (SB-InSAR), borehullsinstrument (DMS), elektroniske vater (tiltmeter), meteorologisk stasjon og web-kamera til overvåking.

Fjellpartiet ligger ca. 3 km nord for det ustabile fjellpartiet Indre Nordnes og lyngenområdet er tidligere utsatt for fjellskred. I 1810 gikk det et skred fra Pollfjellet 16 km sørvest for Nordnesfjellet, på vestsida av Storfjorden. Påfølgende flodbølger tok livet av 14 mennesker.

Det er lokal permafrost i fjellet, og prosesser knyttet til smelting og variasjoner i is-temperatur og lokale vannivå gir årstidsvariasjon i målte bevegelser. 

Skredfaren fra Jettan legger begrensinger på hvilke byggetiltak som er tillatt i utsatt område, relatert til både direktetreff av skredmasser og sekundærvirkninger som følge av flodbølge. For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred med sekundærvirkninger håndteres i arealplaner og byggesaker, se NVEs nettsider om arealplanlegging.

Kart over det ustabile fjellpartiet Jettan med tilhørende faresoner:
(trykk og naviger i kartet for informasjon)

Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Faresoner Jettan. Kart: NVE
Faresoner Jettan. Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU