Publisert 25.11.2015 , sist oppdatert 20.06.2022

Farenivå og beredskap for fjellskred

Ni ustabile fjellparti i Norge er underlagt døgnkontinuerlig beredskap for fjellskred. På grunnlag av kontinuerlig overvåking av bevegelser settes det fortløpende et farenivå for hvert av fjellpartiene. Det er NVEs seksjon for skred som utfører overvåkingen og som setter farenivåene (fire trinn) og formidler dette til de andre beredskapsaktørene (politi, kommuner m.fl.).

Fjellskred lar seg varsle

I områder med lav jordskjelvaktivitet (som i Norge) varsler fjellskredene seg selv gjennom langvarige forstadier (årtier – århundrer) med sakte bevegelser (mm - cm pr år). I forkant av et fjellskred akselererer bevegelsen. Denne fasen varer typisk fra noen uker til flere måneder. Bevegelsene i de ustabile fjellpartiene overvåkes fortløpende i «sann tid», det vil si uten særlige forsinkelser av måledataene.

Ut fra internasjonale erfaringer med overvåkede fjellparti som har utviklet fjellskred, er det for hvert av de overvåkede fjellpartiene etablert kurver over forventet hastighetsutvikling fram mot et skred. Det er definert fire farenivå gradert etter fjellets hastighet: lavt/grønt, moderat/gult, høyt/oransje, og ekstremt/rødt som utgjør selve skredvarselet.

NVE fastsetter til en hver tid farenivået for de overvåkede fjellpartiene og melder endringer i farenivå til alle beredskapsaktørene. Aktørplaner beskriver hvilke tiltak de forskjellige beredskapsaktørene (kommuner, politiet, statsforvalteren, sektormyndigheter m.fl.) skal iverksette under de ulike farenivåene. NVE-rapport 77-2016 gir en kort beskrivelse av hvordan ustabile fjellpartier og faresoner følges opp med overvåking.

Det finnes en nasjonal beredskapsplan for fjellskred

Nasjonal beredskapsplan for fjellskred beskriver rammene for hvordan beredskap mot fjellskred skal etableres og driftes. Planen gjelder for ustabile fjellparti som er kartlagt og klassifisert med høy risiko gjennom det statlige kartleggingsprogrammet til NVE.

Planens utgangspunkt er at et ustabilt fjellparti med høy risiko for fjellskred er identifisert, og at det er bestemt at det skal etableres beredskap for dette fjellpartiet. Med beredskap menes rutiner og planlagte tiltak for overvåking, varsling, evakuering og annen skadebegrensning.

Fjellskred%20-%20Farenivå.png
Farenivå brukt i overvåking av ustabile fjellparti. Økte hastigheter over tid vil gi grunnlag for å heve farenivået.