Gámanjunni 3 er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Manndalen i Kåfjord kommune, Troms. Det ustabile fjellpartiet ligger på 1100 meters høyde og er tydelig avgrenset. Det består av en større blokk som viser en tidligere forflytning på omtrent 150 m og faller ut mot dalen.

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU

Trykk for større versjon

Flere deformasjonsmålinger er utført ved Gámanjunni 3 før det ble klassifisert som et høyrisikoobjekt i oktober 2016.

Både bakkebaserte og satellittbaserte radarmålinger, samt GPS-målinger, viser en entydig avgrensing av område i bevegelse, men bevegelseshastigheten varierer mye i de ulike deler. De største bevegelsene i fast fjell er målt på toppen av det ustabile fjellpartiet og viser en bevegelse på inntil 6 cm/år. Bevegelsene avtar gradvis nedover mot den nedre fronten av det ustabile området (~2 cm/år).

Gámanjunni 3 klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise. Dette er basert på de geologiske strukturene og de store bevegelsene i det ustabile fjellpartiet.

Et fjellskred fra Gámanjunni 3 kan krysse Manndalselva og nå bebyggelse. Basert på antall personer i fareområdet gir dette en middels konsekvensklasse. Fjellskredet kan demme opp elva som kan resultere i et dambrudd, samt nedstrøms flom som mulige sekundærvirkninger.

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gámanjunni 3 er vurdert til å være større enn 1/100 pr år.

Faresonene for utløp, basert på en detaljert modellering fra NGU, er lagt ut på NVE sin database over fareområder for fjellskred.

Det er utarbeidet en egen geologisk rapport som beskriver Gámanjunni 3 (Bøhme m.fl., 2016).

Konsekvenser for arealbruk

NVE vil ha tett dialog med Kåfjord kommune om oppfølgingen av Gámanjunni 3 angående restriksjoner på arealbruk og de sikkerhetskrav som stilles i henhold til TEK10.

Tiltak/oppfølging

Den høye sannsynligheten sammen med relativt store konsekvenser knyttet både til skredets utløpsområde og mulige sekundærvirkninger i form av oppdemning, dambrudd og nedstrøms flom gjør at NVE har etablert sanntids overvåking og varsling. Dette er vurdert å ha en høy nytte-kost verdi. Analyser av oppdemmingshøyder/områder, varighet av dammer og flomutsatt område nedstrøms Manndalselva skal foreligge innen utgangen av første kvartal 2017.

NVE er allerede godt i gang med kontinuerlig overvåking av Gámanjunni 3. Det ble høsten 2015 etablert 3 GPS-mottakere, høsten 2016 ble dette utvidet med ytterligere 2 GPS-mottakere. Det er i tillegg etablert en værstasjon på toppen av fjellet.

I den kontinuerlige overvåkingen er det også etablert en bakkebasert radar (GB-InSAR) som permanent måler nede fra dalen. NVE følger opp området som en fast del av rutinene til fjellskredovervåkingen.

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Trykk for større versjon

Om Gámanjunni 3 i Troms

GÁMANJUNNI 3 I TROMS: Et skred inntil 26 millioner kubikkmeter kan krysse Manndalselva og demme opp elva med dambrudd og nedstrøms flom som mulige sekundærvirkninger.

Facebook iconFølg fjellskredovervåkingen på Facebook

Vekesrapporter for overvaka objekt

Rapporter

GeoExpert: Hybrid seismisk rapport av intern struktur under bakkenivå på Gámanjunni 3 - November 2016.

NGU-rapport: Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gámanjunni 3 i Manndalen, Troms - September 2016.

Søk i NGUs litteraturdatabase for øvrige NGU-rapporter

 

Faresoner Gámanjunni 3. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred