Fjellpartiet ligger 65 km øst for Tromsø og 16 km nordøst for Skibotn. Gámanjunni 3 ligger på østsiden av Manndalen i Kåfjord kommune og er et av de mest ustabile og aktive fjellpartiene i landet.

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU

Trykk for større versjon

Både bakkebaserte og satellittbaserte radarmålinger viser en entydig avgrensing av område i bevegelse, men bevegelseshastigheten varierer mye i de ulike deler.

Bevegelsene målt med radar og dGNSS viser opp til 6 cm/år. Disse bevegelsene avtar gradvis nedover mot den nedre fronten av det ustabile området (~2 cm/år).

Gámanjunni 3 klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise.

Et fjellskred fra Gámanjunni 3 kan krysse Manndalselva og nå bebyggelse. Basert på antall personer i fareområdet gir dette en middels konsekvensklasse. Fjellskredet kan demme opp elva som kan resultere i et dambrudd, samt nedstrøms flom som mulige sekundærvirkninger.

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gámanjunni 3 er vurdert til å være større enn 1/100 pr år.

Faresonene for utløp, basert på en detaljert modellering fra NGU, er lagt ut på NVE sin database over fareområder for fjellskred.

Det er utarbeidet en egen rapport som beskriver Gámanjunni 3 (Bøhme m.fl., 2016).

Konsekvenser for arealbruk

NVE vil ha en dialog med Kåfjord kommune om oppfølgingen av Gámanjunni 3 angående arealbruk og sikkerhetskrav.

Tiltak/oppfølging

Den høye sannsynligheten sammen med relativt store konsekvenser knyttet både til skredets utløpsområde og mulige sekundærvirkninger i form av oppdemning, dambrudd og nedstrøms flom gjør at NVE etablerer sanntids overvåking og varsling. Dette er vurdert å ha en høy nytte-kost verdi. Det er satt i gang analyser av oppdemmingshøyder/områder, varighet av dammer og flomutsatt område nedstrøms.

NVE er allerede godt i gang med kontinuerlig overvåking. Det ble høsten 2015 etablert 3 GPS antenner som måler kontinuerlig, en antenne på fast fjell nede i dalen og to i området med bevegelser. I løpet av høsten 2016 er det i tillegg etablert ytterligere 2 GPS antenner. En på stabilt område i fjellpartiet og en på område i bevegelse. Ytterligere 4 GPS antenner skal etableres vinter 2016/2017. Det er i tillegg etablert en værstasjon på toppen av fjellet.

Videre er det etablert en bakkebasert radar (GB-InSAR) som permanent måler nede fra dalen. NVE følger opp området som en fast del av rutinene til fjellskredovervåkingen. 

En totalvurdering av behovet for en utvidelse av den etablerte overvåkingen av Gámajunni 3 vil vurderes fortløpende. Dette kan inkludere en utvidelse av GPS nettverket og/eller andre typer instrumenter på bakken. Satellittbasert radar (SB-InSAR) vil også utnyttes best mulig, og allerede etablerte reflektorer i fjellpartiet vil på sikt bli en del av den operative overvåkingen.

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Trykk for større versjon

Om Gámanjunni 3 i Troms

GÁMANJUNNI 3 I TROMS: Et skred inntil 26 millioner kubikkmeter vil krysse Manndalen og kan føre til oppdemming og flom.

Facebook iconFølg fjellskredovervåkingen på Facebook

Vekesrapporter for overvaka objekt

Faresoner Gámanjunni 3. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred