Arealplanlegging - NVE

Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemidlet for å forebygge tap og skader fra disse naturfarene, i dagens og et fremtidig klima.

Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas.

NVE kan gi kommunene råd og veiledning i arbeidet med å vurdere fare for flom, erosjon, kvikkleireskred og skred i bratt terreng i arealplaner, og i spørsmål tilknyttet andre temaer innunder NVEs forvaltningsområde, slik som vassdrags- og energianlegg og vassdragsinngrep som må vurderes etter vannressursloven. NVE vil bare uttale seg til planer der vi mener vesentlig flom- og skredfare eller andre vesentlige hensyn under NVEs forvaltningsområder ikke er tilstrekkelig ivaretatt. NVE kan fremme innsigelse til planer som er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder.

Når kommunen ønsker hjelp til å vurdere flom- og skredfare, f.eks. fordi kommunen finner det vanskelig å gjøre dette selv, ber vi om at kommunen tar særskilt kontakt om dette.

NVE har laget en kartbasert veiledning for reguleringsplan. Her blir brukeren brukeren ledet gjennom ulike kart som bør vurderes for å avklare om ett eller flere NVE-tema må behandles særskilt i planen. Vi har også en enkel sjekkliste som gir en kortfattet oversikt over når og hvordan våre tema skal innarbeides i reguleringsplaner. Mer utfyllende informasjon om de aktuelle temaene finnes i våre veiledere og retningslinjer. Kartdata om flom og skred finner en bl.a. i NVE Atlas, Skrednett og NVEs kartkatalog.


 

Viktige verktøy:

  • NVE veileder nr. 2/2017 om Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging. Veilederens hovedformål er å klargjøre hva som anses som nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til NVEs saksområder i arealplan­legging, og hva som skal til for at disse interessene skal være tilstrekkelig ivaretatt i planer etter plan- og bygningsloven (pbl). Veilederen består av en innledende beskrivelse av NVEs oppgaver og saksområder, og to tabeller som gir en oversikt over hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder bør ivaretas på kommuneplan- og reguleringsplannivå, slik at en unngår innsigelse.
  • NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i arealplaner.
  • Veilederen Sikkerhet mot skred i bratt terreng beskriver hvordan skredfare bør kartlegges/utredes for ulike typer skred i bratt terreng ved planlegging og ny bebyggelse. Veilederen er tilpasset behovet for kartlegging av skredfare på de ulike plannivåene etter plan- og bygningsloven og sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17).
  • NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper er ment som en hjelp til arealplanleggere for å bestemme nivå på utredningen og som en veileder for det geotekniske fagmiljøet i Norge, og skal bidra til en kvalitetsmessig god og mest mulig lik vurdering av stabilitet i disse områdene.
  • Veilederen Flaumfare langs bekker gir råd om hvordan en skal identifisere og kartlegge flomutsatte områder langs bekker.
  • Kartbasert veiledning for reguleringsplan - Gjennomgang av kart som bør vurderes for å avklare om NVE-tema må behandles særskilt ved utarbeidelse av reguleringsplan.
  • Sjekkliste for reguleringsplan (pdf) - Sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder.
  • NVE har utarbeidet en prosedyrebeskrivelse og to rapportmaler for avklaring av skredfare i bratt terreng, tilpasset behovene på kommuneplan- og reguleringsplannivå. Det framgår av prosedyrebeskrivelsen når det er nødvendig med fagkyndig kompetanse for å kartlegge og vurdere skredfaren. NVE anbefaler at rapportmalene benyttes, da det vil gi rapporter med entydige og gode nok svar på avgjørende spørsmål i plansaken. Det vil i tillegg forenkle kommunikasjonen mellom arealplanlegger og geofaglig konsulent, Link til rapportmalene finnes i prosedyrebeskrivelsen.

Nyttig info:

 

Lenke til nye nettsider for arealplan (under utvikling og ikke til bruk)