Publisert 11.12.2018 , sist oppdatert 21.10.2021

Myndighet, oppgaver og ansvar

NVE er myndighet for nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til

  • sikkerhet mot flom-, erosjons- og skredfare

  • allmenne interesser i vassdrag og grunnvann

  • anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft

NVE skal også bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann, ved å tilby veiledning om overvann i arealplanlegging og ved å bygge opp og tilrettelegge et urbanhydrologisk kunnskapsgrunnlag.

Flom i Froland 2017. Foto: NVE
Flom i Froland 2017. Foto: NVE

Når det utarbeides rettslige bindende arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl) må det tas hensyn til disse temaene. Vi viser til NVEs veileder 2/2017 «Nasjonale og vesentlig regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging».

NVE har myndighet til å fremme innsigelse dersom planforslaget som er lagt ut på høring og offentlig ettersyn er i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser knyttet til NVE ansvarsområder.

I henhold til plan- og bygningsloven § 3-2 har vi rett og plikt til å delta i planlegging som berører våre saksfelt. NVEs bistand inkluderer blant annet retningslinjer og veiledere, kurs og opplæring, deltagelse i planforum og innspill og høringsuttalelser. NVE har en stor mengde temadata som kommunene kan ha bruk for i vurderinger i arealplansaker. Vi jobber derfor mye med å gjøre disse dataene tilgjengelig. Vi viser særlig til våre kartsider.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til kommuneplaner og områdereguleringsplaner, da dette er kommunens viktigste verktøy for å styre arealbruken og gi føringer videre til detaljreguleringsplaner og byggesaker. I tillegg prioriterer vi reguleringsplaner der kommunene ber om faglig bistand i konkrete problemstillinger. Kommunen kan ikke forvente å få uttalelse til alle reguleringsplaner som sendes på generell høring til NVE.

NVE skal bidra til at hensynet til flom- og skredfare blir tilstrekkelig vurdert i arealplansaker. Samfunnssikkerhet i arealplaner, herunder sikkerhet mot naturfarer, har fått økt oppmerksomhet de sendere årene. Vi viser til Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn. Av pbl går det fram at planer skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier, mv. Sikkerhet mot flom, erosjon og skred har høy prioritet hos NVE og vi bidrar med informasjon, råd og veiledning til kommunene og andre i arealplansaker.

Klimaendringer vil få betydning for arealplanlegging og plassering av bebyggelse. Ny kunnskap om effekter av klimaendringer kan føre til at områder som tidligere har vært ansett som sikre nå ikke lenger innfrir kravene til sikkerhet gitt i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift. NVE har økt fokus på vann i byer og tettsteder.

Tiltak som berører vassdrag og grunnvann må vurderes opp mot vannressurslovens (vrl.) bestemmelser.
 
Alle vassdrags- og grunnvannstiltak (se vrl. § 3a) skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser (se vrl. §§ 5 og 44).

I en sak etter plan- og bygningsloven er det planmyndighetens ansvar å fremskaffe tilstrekkelig grunnlag for en vurdering etter vannressursloven. NVE kan, når tiltaket er tilstrekkelig utredet, vurdere om reguleringsplanen i tilstrekkelig grad ivaretar hensynene vannressursloven skal ivareta.

For tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven § 8, kan NVE vurdere å bruke vannressursloven § 20 d) om samordning mellom lovverk for tiltak som er tillatt i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

I en konsesjonsprosess har NVE ansvar for at saken er tilstrekkelig utredet (se forvaltningsloven § 17).  Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for de allmenne og private interessene som berøres (vrl. § 25). NVE har hjemmel (vrl. § 23) til å kreve de opplysningene som trengs for å fatte beslutning om fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. Ved vurderingen ser NVE på om det er mulig å iverksette avbøtende tiltak som kan motvirke skader og ulemper for vassdraget og grunnvannet.

NVE er konsesjonsmyndighet etter energiloven og skal fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring og omsetting og bruk av energi. Eksisterende og planlagte overføringslinjer og omformingsanlegg for kraft og energianlegg etter energi- og vassdragsloven er nasjonale og vesentlige regionale interesser.

Arealplaner som åpner for tiltak som kan medføre skader på- eller hindre for planlagte og eksisterende.

NVEs rolle som statlig myndighet for flom- og skredfare i tilknytning til arealplaner for samferdselsanlegg innebærer å gi råd og veiledning knyttet til faren, og se etter om faren blir utredet godt nok til å vurdere fare knyttet til omkringliggende omgivelser. Avskjæring av vannveier, endrete terrengforhold med mer vil kunne medføre økt fare for omkringliggende områder. Sikkerheten og sikkerhetsnivået for selve vei- og baneanlegget forutsetter vi at samferdselsetatene ivaretar iht. egne håndbøker og lignende.

I saker der samferdselsanlegg medfører tiltak i og ved vassdrag må virkninger av tiltak utredes og hensynet til vassdraget ivaretas. NVE mener samferdselsanleggene bør unngå utfylling i vann og vassdragsnære områder. Videre må vannveier krysses med god nok kapasitet, slik at faren for flom, erosjon og skred ikke øker.