Publisert 27.05.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Driftskritisk personell i kraftforsyningen

Med driftskritisk personell i kraftforsyningen menes personell i kraftforsyningen som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kraftforsyningen. Dette gjelder både elektrisk energi og fjernvarme. OED har gitt føringer om hvilke kriterier som skal legges til grunn. 

*Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.*

Det gjelder flere unntak og særbestemmelser for driftskritisk personell i kraftforsyningen. På visse vilkår kan de være: 

Dersom en KBO-enhet er usikker på hvem som omfattes av definisjonen, kan man ta kontakt med NVE for en vurdering av konkrete tilfeller. 

Kraftforsyning er en samfunnskritisk funksjon

Samfunnsfunksjonen kraftforsyning omfatter de systemer og leveranser som er nødvendig for å ivareta samfunnets behov for elektrisk energi til oppvarming, husholdning, produksjon, transport med mer, og fjernvarme der slike anlegg er utbygd.

Selv om kraftforsyningen er regnet som en samfunnskritisk funksjon, vil ikke alle som er ansatt i kraftforsyningen være omfattet av unntak og særbestemmelser.  Dette gjelder bare for «personell innen de kritiske definerte samfunnsfunksjoner». 

OED har i flere brev i mars 2020 gitt føringer for hvem som faller innenfor gruppen «personell i kritiske samfunnsfunksjoner» innenfor kraftforsyningen. Disse brevene er gjengitt i høyremenyen.

Kriterier for identifisering av personell innenfor kraftforsyningen

 • Alt personell i virksomheter som inngår i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), anses å være ansatt i virksomheter innenfor den kritiske samfunnsfunksjonen "kraftforsyning".
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner må imidlertid begrenses til driftskritisk personell i KBO-enhetene og nøkkelpersonell i NVEs krisehåndtering. Personellets arbeid må være strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift. Forsvarlig drift vil ikke være det samme som normal drift av kritisk samfunnsfunksjon, jf  rundskriv I-3/2020
 • Med driftskritisk personell i KBO-enhetene mener OED personell som er nødvendig for å opprettholde forsyningssikkerheten for strøm eller fjernvarme på kort sikt. Dette omfatter:
  • Personell på driftssentraler
  • IT-personell
  • Reparasjonspersonell
  • Medlemmer av beredskapsorganisasjon og eventuell beredskapsstab
  • Eventuelt et svært begrenset antall personer i støttefunksjoner som er nødvendige for å ivareta driften.
  • Nøkkelpersonell for NVEs krisehåndtering

OED har i brev februar 2021 understreket at dagens definisjon av driftskritisk personell åpner for at det gjøres konkrete vurderinger av hvert enkelt ledningsprosjekt og dets betydning for forsyningssikkerheten. Vurderingskriteriet bør være om prosjektet er viktig for å opprettholde kontinuiteten i den samfunnskritiske funksjonen kraftforsyning. Kort sikt kan ses som forsyningssikkerheten innenfor en sesong, eller det kan være andre forhold som tilsier at gjennomføringen av et prosjekt er kritisk for forsyningssikkerheten.

Personell knyttet til nybygging av anlegg og annen aktivitet som ikke er tidskritisk av hensyn til forsyningssikkerhet, er ikke driftskritisk personell.

Personer ansatt hos leverandører kan i særlige tilfeller bli definert som driftskritisk personell i kraftforsyningen. Det er KBO-enheten selv som vurderer hvem som er driftskritiske for egen virksomhet. 

Det er den enkelte KBO-enhet som skal identifisere hvem som er driftskritisk personell for egen virksomhet. KBO-enhetene må ha rutiner for hvordan enheten gjennomfører identifiseringen.

NVE anbefaler at rutinene omfatter:

 • At KBO-enheten legger stor vekt på hensynet til smittevern.
 • At KBO-enheten foretar en konkret identifisering av personer som er aktuelle og lager en liste over hvilke personer dette er. NVE anbefaler at det klart skilles mellom de som er og de som kan bli driftskritiske.
 • At det lages en skriftlig begrunnelse som viser de vurderinger som har vært gjort for hver person

Begrunnelsen skal inneholde en vurdering av:

 • Behov/samfunnsmessige konsekvenser ved at personen settes i karantene
 • Kompenserende tiltak (f.eks. at man kjører i egen bil)
 • At øverste leder i KBO-enheten beslutter hvem som står på listen og hvem som gis dispensasjon. 

Andre samfunnskritiske funksjoner enn kraftforsyningen

Selv om personell ikke er ansett som driftskritisk personell i kraftforsyningen, kan personellet anses som viktig for andre samfunnskritiske funksjoner.

Eksempelvis kan personell hos KBO-enheter som har forbrenningsanlegg etter en konkret vurdering omfattes under den samfunnskritiske funksjonen «renovasjon og håndtering av farlig avfall».

Er du i tvil om hvem som omfattes?

Av rundskriv 1-3/2020 følger det at KBO-enheter som er i tvil om personell er ansett som driftskritisk, bør be sektordepartementet om en vurdering av hva som «er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av [kraftforsyningen]». OED har bedt NVE som beredskapsmyndighet om å foreta vurderinger av unntak i konkrete tilfeller i stedet for OED som sektordepartement.  

Før KBO-enheten tar kontakt med NVE for å få en vurdering, ber vi om at følgende er oppfylt:  

 • KBO-enheten har lest informasjonen som ligger på NVEs informasjonsside om korona, herunder også informasjon på sider vi har lenket til. 
 • Henvendelsen gjelder et konkret tilfelle som ikke er omtalt på NVEs informasjonsside om korona. 
 • Unntak er strengt nødvendig av hensyn til forsvarlig forsyningssikkerhet av elektrisk energi eller fjernvarme. Unntak som KBO-enheten mener er nødvendig av andre hensyn, er ikke omfattet av unntaksadgangen for driftskritisk personell. 
 • KBO-enheten har skriftlig begrunnet behovet for unntak, herunder konsekvenser ved at unntak ikke gis og når konsekvensene inntrer.  
 • KBO-enheten har gitt KDS anledning til å uttale seg om saken 

Henvendelser sendes til nve@nve.no  

NVE vil prioritere å svare på henvendelser av tidskritisk karakter.