Publisert 16.03.2023

Egenerklæring ved innsendelse av revurderingsrapport til godkjenning i NVE

NVE har utformet skjema for egenerklæring som vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) skal vedlegge rapport fra revurdering av vassdragsanlegg.

Hvorfor innfører NVE skjemaet? Vi opplever at nødvendige opplysninger i forbindelse med revurdering ikke alltid er sendt på en oversiktlig måte, eller har mangler. NVE opplever også at rutiner for å avdekke og rette opp avvik kan være mangelfulle.

Skjemaet inneholder informasjon om anlegget som er revurdert, grunnlagsdokumenter, omfang av revurdering, VTAs oppsummering av ev. avvik, behov for ev. strakstiltak og forslag til ev. tiltak med tilhørende framdriftsplan.

Skjemaet kan lastes ned her:  https://www.nve.no/energi/tilsyn/damsikkerhet/regelverk/veileder-for-revurdering-av-vassdragsanlegg/

Utfylling av tabellen i DEL 5 i skjemaet vil oppfylle kravet til den ansvarliges innsending av forslag til tiltak og tilhørende framdriftsplan, jf. damsikkerhetsforskriften § 7-5 siste ledd.

Det utfylte skjemaet sendes til NVE sammen med revurderingsrapportene.

Kontakt

Senioringeniør Goranka Grzanic
Tlf. 22959753