Publisert 24.04.2024

Ny FoU-rapport - Poretrykksmålinger på dammer

Damsikkerhetsforskriften har bestemmelser om at vassdragsanlegg skal dimensjoneres og kontrolleres for naturgitte laster, blant annet poretrykk og opptrykk. Disse er laster forbundet med betydelig usikkerhet, og kunnskapen om slike laster er fortsatt utilstrekkelig.

Denne rapporten oppsummerer arbeidet i forsknings- og utviklingsprosjektet "Poretrykksmålinger på dammer" som er utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI) på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hensikten med prosjektet er å forbedre kunnskapsgrunnlaget for poretrykk og opptrykk og hvordan dette kan måles på norske dammer. Prosjektet er utført som en litteraturstudie som har gjennomgått og analysert eksisterende forskning, publikasjoner, rapporter, veiledere, retningslinjer og studier relatert til opptrykk og poretrykk for dammer. Siden det eksisterer lite norsk litteratur om poretrykk og opptrykk, er studien i hovedsak basert på internasjonal forskning og litteratur.

Målet med litteraturstudien har vært å samle og oppsummere relevant informasjon og kunnskap om emnet. Dette inkluderer å forstå hvordan opptrykk og poretrykk oppstår, hvordan de påvirker dammers stabilitet, hvilke faktorer påvirker lastenes størrelse og utbredelse, hvilke metoder som er mest effektive for å måle og overvåke disse lastene, og hvordan man kan sette grenseverdier for målingene. Litteraturstudien har også sett på internasjonale regelverk og praksiser for å forstå hvordan ulike land og organisasjoner håndterer disse problemene. Rapporten inneholder oppsummeringer og anbefalinger basert på relevant litteratur, og har en omfattende liste med referanser for videre lesing.

Rapporten kan leses her:
https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2024/eksternrapport2024_15.pdf