Publisert 04.03.2022 , sist oppdatert 16.12.2022

Annen næringsvirksomhet

Vindkraftverk kan påvirke annen eksisterende og planlagt næringsvirksomhet ved at vindkraftverket endrer områdets karakter. Vindkraftverket kan også konkurrere om arealer med annen næringsvirksomhet. På denne nettsiden kan du lese mer om vindkraftverk og annen næringsvirksomhet. Med annen næringsvirksomhet snakker vi her om hytteutbygging, jakt og fiske og næringsvirksomhet med konkurrerende arealbruk.

Deler av Titania bergverk sitt anlegg i forgrunnen og Tellenes vindkraftverk i bakgrunn. Foto: NVE

Om vindkraftverk og annen næringsvirksomhet

Det finnes flere eksempler på vindkraftverk som er bygget i nærheten av eksisterende eller planlagt næringsvirksomhet. Dersom inngrep samles, kan dette bidra til å redusere nye inngrep i urørt natur. Samlokalisering kan derfor være positivt for miljø- og samfunnsinteresser

I en del tilfeller kan imidlertid samlokalisering av vindkraft og annen næringsvirksomhet være utfordrende. Det er flere faktorer som kan være årsak til dette. For eksempel kan det i alle norske vindkraftverk være fare for iskast fra vindturbinene i perioder med ising, noe som utgjør en risiko for folk som ferdes i nærheten av vindturbinene. Videre kan visuelle virkninger og virkninger som støy og skyggekast ha betydning. Støy fra flere kilder/virksomheter kan også være et tema.

Det finnes avbøtende tiltak som kan bidra til at en samlokalisering kan fungere. Hvilke tiltak som er aktuelle vil variere fra sak til sak, og hva slags type næringsvirksomhet det er snakk om. Aktuelle avbøtende tiltak kan være justering av turbinplassering(er) og annen infrastruktur i vindkraftverket, støykrav og tiltak for å håndtere faren for iskast. Omlegging av turstier eller tilrettelegging av alternative friluftsområder kan også være aktuelle tiltak.  

Hvordan kan annen næringsvirksomhet påvirkes av vindkraftverk?

Hytteutbygging

Flere norske vindkraftprosjekter har vært planlagt i, eller i nærheten av, områder hvor det er lagt til rette for hytteutbygging og fortetting av eksisterende hyttefelt. Flere kommuner, spesielt i fjell- og innlandet, satser stort på hytteutbygging, og har i kommuneplanen avsatt areal til dette formålet. I markedsføringen fokuserer hytteutviklerne gjerne på kvaliteter som stillhet og urørt natur. Dette er kvaliteter som kan påvirkes av vindturbinenes synlighet og støy fra vindkraftverket.

Etter NVEs vurdering vil avstand, synlighet og utsiktsretningen til et aktuelt vindkraftverk ha betydning for i hvilken grad et planlagt hyttefelt, som hyttetomtenes attraktivitet, kan bli påvirket av planer om vindkraftverk. 

Hyttenæringen bidrar til lokal verdiskapning blant annet på grunn av en stor andel lokale leverandører. Særlig gjelder det innen næringsgruppene  "oppføring av bygninger" og "grunnarbeid", som kan ha mange årsverk knyttet til fritidsboligbygging. Dette går blant annet frem i en rapport utarbeidet av Menon Economics (1) (se referanseoversikt i boks til høyre på side), som tar for seg ringvirkninger av hytteaktivitet på Ringsakerfjellet.

I tillegg til lokale bedrifter som er knyttet direkte til hyttenæringen, vil næringen også ha betydning for lokale servicebedrifter som for eksempel dagligvareforretninger. Dersom hyttenæringen blir vesentlig negativt påvirket av et vindkraftverk, kan dette bety både redusert fortjeneste for tomteeiere og utbyggere, og redusert aktivitet og nedgang i arbeidsplasser i den aktuelle kommunen.  

Det finnes ingen studier eller etterundersøkelser som ser på hvordan hytteutbygging påvirkes av nærliggende vindkraftverk. Kunnskapsgrunnlaget må derfor baseres på NVEs erfaringer fra tidligere vindkraftsaker der hyttenæringen har vært en sentral aktør. Blant annet ble det for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune i Innlandet, utarbeidet en konsekvensutredning for verdiskapning, hytteliv og reiseliv i området (2). Til denne saken kom det inn en rekke uttalelser som satte fokus på virkninger for hyttenæringen i området.

Erfaringer fra blant annet Engerdal tilsier at planer om vindkraftverk, særlig på kort sikt, kan skape en usikkerhet som gjør at potensielle eiendomsutviklere er avventende. Vindkraftverk kan gjøre det mindre attraktivt å anlegge hytter i nærområdet og i områder som har planområdet til vindkraftverket som en viktig del av utsikten. Virkninger på lengre sikt er vanskelig å vurdere. Her vil flere faktorer kunne ha betydning, i tillegg til selve vindkraftverket. For eksempel alternative friluftsområder i nærheten og utviklingen i hyttemarkedet generelt (2).

Jakt og fiske

I store deler av landet tilrettelegges det for ulike typer jakt- og fiskeopplevelser. For en del grunneiere er utleie av fiskerettigheter eller jaktterreng til småvilt- eller storviltjakt en viktig inntekt eller biinntekt. Enkelte tilbyr også tilleggstjenester som overnatting, bevertning og utleie av utstyr, og driver en kommersiell virksomhet med lokal verdiskapning. Slike tilleggstjenester er omfattet av temaet reiseliv.  

Etter NVEs vurdering vil et vindkraftverk påvirke opplevelsen av å drive jakt og fiske i området. I mange tilfeller vil det fortsatt være mulig å drive med slike aktiviteter etter at et vindkraftverk er etablert, men opplevelsen vil bli en annen. På samme måte som hytteeiere er opptatt av stillhet og urørt natur, vil dette også gjelde for mange som driver med jakt og fiske. Endret opplevelse kan dermed bidra til at et område blir mindre attraktivt, og inntekter knyttet til jakt og fiske kan bli redusert.  

Hvilke avbøtende tiltak kan være aktuelle?

Det finnes avbøtende tiltak som kan bidra til at en samlokalisering kan fungere. Hvilke tiltak som er aktuelle vil variere fra sak til sak og hva slags type næringsvirksomhet det er snakk om. Aktuelle avbøtende tiltak kan være justering av turbinplassering(er) og annen infrastruktur i vindkraftverket, støykrav og tiltak for å håndtere faren for iskast. Omlegging av turstier eller tilrettelegging av alternative friluftsområder kan også være aktuelle tiltak.

Hva trenger vi mer kunnskap om på fagområdet?

Mange har de siste årene pekt på at vindkraftverk bør plasseres i områder som allerede er berørt av inngrep. NVE mener det vil være interessant å ta for seg de stedene der vi har samlokalisering i dag, for å få samlet erfaringer fra hvordan samlokaliseringen har fungert og om det har oppstått spesielle utfordringer. Dette vil kunne bidra til økt kunnskap om samlokalisering.  

Videre mener vi det kan være interessant å gjennomføre en potensialstudie, for å få oversikt over mulige nye steder for samlokalisering. Vi mener også at det kan være nyttig med en studie for å se på potensialet for vindkraft knyttet til vannmagasiner. I et slikt scenario får man samlet inngrep, samtidig som vind- og vannkraft kan komplettere hverandre.  

Denne siden er laget av:

Det er kommunene som regulerer annen næringsvirksomhet.

Temaet på denne siden er avgrenset til å dreie seg om hvordan vindkraftverk kan påvirke muligheten for å drive med annen næringsvirksomhet i/nær planområdet. Følgende temaer er omtalt på egne sider: Landbruk (jordbruk og skogbruk), reiseliv, mineralressurser og reindrift.

Det er altså næringer som hytteutbygging, utmarksbasert næringsvirksomhet som jakt og fiske og annen næringsvirksomhet med konkurrerende arealbruk som er omtalt på denne siden. Denne listen er laget basert på NVEs erfaringer fra konsesjonsbehandling av vindkraftsaker. Andre næringer kan også være aktuelle.

Kunnskapen som presenteres er basert på gjennomgang av relevant litteratur og studier, konsekvensutredninger fra søknader om å bygge vindkraftverk i Norge, etatenes erfaringer fra konsesjonsbehandling av vindkraftverk og erfaringer fra utbygde vindkraftverk.

1. Menon Economics, 2018. Ringsakerfjellet. Ringvirkninger av hytteaktivitet og betydning for regionen. 

2. Sweco AS, 2012. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark. Konsekvensutredning. 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)