Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.03.2022 , sist oppdatert 31.03.2022

Samisk reindrift og annen utmarksbruk

Reindrift er en arealkrevende næring, og omtrent 40 prosent av det norske landarealet er i dag reindriftsområder. Ofte konkurrerer reindrift og vindkraftverk om de samme høytliggende områdene. Der er det gode vindforhold for vindkraft, men også gode beite- og luftingsområder for reindrift. Tap av beitearealer, stress- og atferdsendringer hos rein er potensielle følger ved utbygging av vindkraftverk.

Rein som krysser anleggsveien til Alta kraftverk. Reglene for bruk av anleggsveien og åpning/stenging av bommene ved Stilla og Tutteberget ble utformet av hensyn til reindriften. Foto: NVE

Fremtidig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for samiske reindrift og annen utmarksbruk

I oktober 2021 fastslo Høyesterett at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtakene for Storheia og Roan vindkraftverk var i strid med reindriftens folkerettslige vern. I etterkant har Olje- og energidepartementet satt i gang et arbeid med å utrede kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft for reindrift.  I sammenheng med dette avventer NVE foreløpig å utarbeide et eget oppdatert kunnskapsgrunnlag om vindkraftverk og samisk reindrift og annen utmarksbruk.

Kilder til informasjon 

I forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft ble det utarbeidet to rapporter om virkninger og prosess knyttet til samiske interesser. Temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk  utgjør et kunnskapsgrunnlag om vindkraft og reindrift per 2019.  "Det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen" beskriver det folkerettslige vernet av samiske interesser og hvordan dette skal ivaretas i konsesjonsbehandlingen. 

I etterkant av kunnskapsoppsummeringen i nasjonal ramme i 2019 ble det i november 2021 publisert to nye rapporter fra det svenske forskningsprogrammet Vindval. Disse rapportene vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i fremtidige vindkraftsaker. Hvordan vindkraftverk kan påvirke villrein er omtalt på egen nettside.

Her er det mulig å gi innspill til arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. I utgangspunktet legger vi opp til årlige oppdateringer. Alt som kommer inn her blir lest og vurdert, men det vil ikke bli gitt svar på innspillene. For andre henvendelser viser vi til nve@nve.no.