Publisert 01.09.2020 , sist oppdatert 13.11.2023

Klagerett på fjernvarmepris

Alle som er pålagt av kommunen å knytte seg til et fjernvarmeanlegg, kan klage til oss i NVE hvis de mener de betaler for mye for fjernvarmen. Dette gjelder når kommunen har vedtatt tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven §27-5. Klageretten gjelder både boliger og yrkesbygg, og også for deg som bor i borettslag eller lignende. Vi behandler klager på fjernvarmeprisen etter bestemmelsene i energiloven. Her kan du lese om hvordan vi behandler klager.

Slik behandler NVE klager på fjernvarmepris

Prisen du betaler for fjernvarme, skal ikke være høyere enn prisen ville vært hvis du hadde brukt strøm til oppvarming. Dette er bestemt i energiloven § 5-5, og gjelder bare for fjernvarmeanlegg med konsesjon fra NVE. Når vi får klager på fjernvarmeprisen, sammenligninger vi prisen som kunden har betalt for fjernvarme, og den prisen som kunden ville betalt ved å bruke strøm til oppvarming istedenfor fjernvarme. Strømprisen inkluderer spotprisen (månedlig gjennomsnitt) med påslag, avgifter og nettleie. Fordi strømprisen kan variere mye, sammenligner vi prisene over en periode på 12 måneder.

Fjernvarmeselskapet er bare ansvarlig for prisen de tar for fjernvarme som levers til kundesentralen. Det er her fjernvarmeforbruket måles, og dette forbruket er grunnlaget for faktureringen. Videre fordeling av fjernvarmekostnader innad i et borettslag eller lignende, tap i fordelingen til hver bolig, og andre forhold knyttet til fordeling av varme til hver bolig er ikke fjernvarmeselskapets ansvar. Du kan ikke klage til NVE på slike forhold.

Kostnader fjernvarme pr år (øre)/ Forbruk fjernvarme pr år (kWh)
= Pris fjernvarme (øre/kWh)

Alle fakturerte fjernvarmekostnader tas med i beregningen, bortsett fra en eventuell tilknytningsavgift. Deretter deles fjernvarmekostnaden på levert varmemengde (kWh).

Spotpris i prisområdet (øre/kWh). Her bruker vi månedlig gjennomsnittspris fra NordPool.
+ Påslag på spotprisen 3,5 øre/kWh (inkluderer elsertifikatprisen)
+ Forbruksavgift
          16,69 øre/kWh for 2021
          8,91 øre/kWh for januar, februar og mars 2022
          15,41 øre/kWh for resten av 2022
          9,16 øre/kWh for januar, februar og mars 2023   
          15,84 øre/kWh for resten av 2023
+ Avgift til Energifondet 1 øre/kWh
+ Energileddet i nettleien i det aktuelle nettselskapet (øre/kWh)*
+ Evt effektledd i nettleien i det aktuelle nettselskapet (omregnet til øre/kWh)*
Kompensasjon for høy strømpris fra og med desember 2021 til og med desember 2023
= Strømpris til sammenligning (øre/kWh) 

* For perioden fra 01.01.2022 og inntil videre brukes energileddet og evt. effektleddet i nettleien som det var i 2019, KPI-justert til det aktuelle året. Dette er en foreløpig tilpasning til de nye reglene for nettleiestruktur som ble innført sommeren 2022. For mer informasjon om dette kan du lese her.

Nettleia for 2019 finner du her.

Alle priser og avgifter er her oppgitt uten mva.

Det er altså ikke bare spotprisen vi ser på her, men hele kostnaden man betaler for strømmen, inkludert nettleie og avgifter. Årsaken til at vi ikke regner med fastleddet i nettleien i strømprisen, er fordi fjernvarmekunder benytter strøm til andre formål enn oppvarming og varmtvann i bygget, slik som lys og apparater. Derfor må kunden betale festleddet i nettleien uavhengig av om de benytter fjernvarme eller strøm til oppvarming. Kunder som bruker mye strøm, betaler også et effektledd i nettleien. For disse kundene tar vi også hensyn til effektkostnaden i beregningen av strømpris til sammenligning.

Slik går du frem hvis du vil klage

Før du klager til oss, bør du lage din egen sammenligning av strøm- og fjernvarmepris slik vi har beskrevet over. Resultatet av denne sammenligningen er en indikasjon på om du vil få medhold i en klage. Hvis du mener fjernvarmeprisen har vært for høy, anbefaler vi at du kontakter fjernvarmeselskapet først. Kanskje kan saken løses. Dette er kun en anbefaling, du har rett til å klage direkte til NVE hvis du ønsker det.

Klagebehandling:

  1. Dersom du ønsker å klage på fjernvarmeprisen, sendes en klage til NVE. Bruk denne adressen: nve@nve.no
  2. For å behandle en klage må vi ha dokumentasjon på fjernvarmekostnadene dine. Derfor må du sende oss en kopi av alle fakturaer for betaling av fjernvarme for den 12-månedersperioden du mener fjernvarmeprisen har vært for høy. Utskrift eller bilde, fra for eksempel Din side hos fjernvarmeleverandørens nettside eller app, kan også brukes. Du behøver ikke legge ved sammenlignbare strømpriser. Vi vil beregne dette.

  3. Vi vil bekrefte at vi har fått klagen din, og informere fjernvarmeselskapet om at vi har fått en klage fra deg. Før vi avgjør klagen, vil vi innhente informasjon fra fjernvarmeselskapet og kanskje be om mer informasjon fra deg.
  4. Når vi har behandlet klagen vil du få svar fra oss. Du får beskjed om dette via postboksen din i Altinn.
  5. Dersom du har betalt for mye for fjernvarmen, vil NVE pålegge fjernvarmeselskapet å betale tilbake det du har betalt for mye. Fjernarmeselskapet må også betale tilbake til andre som har betalt samme pris.

  6. Både den som klager på fjernarmeprisen og fjernvarmeselskapet har rett til å klage på NVEs vedtak. Det er Olje- og energidepartementet som er klageinstans, og klagefristen er på tre uker.

Kontaktperson

Fagansvarlig:
Jens Petter Johansen

Hva er tilknytningsplikt?

Kommunen kan vedta tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven §27-5 til fjernvarmeanlegg med konsesjon. Dette betyr at alle nye bygg, og eksisterende bygg som blir vesentlig rehabilitert i området, må kobles til fjernvarmeanlegget. Det er ikke plikt til å bruke fjernvarmen, men de aller fleste bygg gjør det når de først er koblet på.