Publisert 16.01.2019 , sist oppdatert 04.04.2022

Kostnadsberegning for alternative energikilder

I enkelte tilfeller kan nettilknytning ha en relativt høy kostnad for nettselskap eller sluttbruker. I slike tilfeller kan det være aktuelt med alternativ til nettilknytning. Det er hovedsakelig to tilfeller hvor dette kan være aktuelt. Det kan være ved høyt anleggsbidrag eller hvor nettseksapet søker om fritak for leveringsplikt.

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. For enkelte kunder kan anleggsbidrag være relativt høyt, i disse tilfellene kan forsyning fra alternative energikilder være rimeligere. Videre finnes tilknytningspunkt hvor det er relativt dyrt å opprettholde nettilknytningen i Norge. Eksempler på dette kan være øysamfunn og avsidesliggende områder med fritidsboliger og lite forbruk. Energiloven åpner for å gi fritak fra leveringsplikten i slike områder, og i noen tilfeller kan det være rimeligere å forsyne disse områdene med alternativ energiforsyning enn ved tilknytning til nettet.

NVE har i samarbeid med THEMA Consulting Group utviklet en Excel-basert modell for kostnadsberegning ved alternativ energiforsyning istedenfor nettilknytning. Modellen er tiltenkt som et hjelpemiddel for nettselskaper som vurderer å søke om fritak for leveringplikt eller hvor kunder opplever at anleggsbidrag er høyt. Modellen vil også være av interesse for andre interessenter som ønsker å estimere energikostnad ved bruk av alternative energikilder framfor nettilknytning.

Ved hjelp av modellen kan man enkelt få et overslag av kostnadene ved alternativ energiforsyning. Det er lagt betydelig vekt på brukervennlighet og mulighet for egendefinerte parametere. Modellen gir en oversikt over investering- og driftskostnader, samt oversikt av fordelingen av valgte energikilder.

Kort om modellen

 • Beregner kostnad ved alternativ energiforsyning ved frafall av nettilknytning.
 • Grafisk fremstilling av investerings- og driftskostnader, fordeling av valgte energikilder og energibehov gjennom året.
 • Tar utgangspunkt i uendret forbruk ved frafall av nettilknytning.
 • Alternativ energiforsyning fra solceller, mikrovind, batteri, vedfyring, gassvarme og strømaggregat.
 • Standard forutsetninger ved dimensjonering av de ulike alternative energiforsyningene.
 • Mulighet for egendefinerte forutsetninger ved dimensjonering av de ulike alternative energiforsyningene.
 • Standard forutsetning ved investering- og driftskostnader.
 • Mulighet for egendefinerte forutsetning ved investering- og driftskostnader.
 • Seks typiske forbruksprofiler for referansefritidsboliger med ulikt forbruk og forbruksmønster (sommerbruk, helårsbruk).
 • Mulighet for egendefinerte forbruksprofiler (data fra AMS).
 • Tar hensyn til geografisk plassering, årstid og brukstid.
 • Fordeler forbruket på ulike laster (belysning, oppvarming, matlaging, og andre elektriske apparater).
 • Tar hensyn til kostnader for framkomst ved installasjon og nødvendig driftsmateriell i områder ved vanskelig adkomstmuligheter (øysamfunn).

Det vil som regel alltid være lokale forhold som må tas hensyn til, dette betyr at modellen kun gir en indikasjon på kostnadene ved alternativ energiforsyning. Faktisk dimensjonering av anleggsdeler vil kreve en mer inngående vurdering. Vi oppfordrer til bruk av forbruksprofiler basert på AMS som gjenspeiler det faktiske forbruket for enheten det beregnes for. NVE håper at modellen kan bidra til at nettselskaper, kunder og andre interessenter lettere kan kartlegge kostnadene ved alternative energikilder framfor nettilknytning.

Illustrasjon av modell for kostnadsberegning ved valg av alternativ energiforsyning
Illustrasjon av modell for kostnadsberegning ved valg av alternativ energiforsyning